X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 17 / 78

283 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 78

može se reći da jedna ličnost postoji onoliko koliko je očuvano njeno pamćenje, kao celine, ali i sa pojedinostima koje se mogu naći u toku njene egzistencije.

Zaboravljanje je uslovno vezano za pamćenje, ono ga prati kao senka. Postoje zakonitosti koje su takve, da nema zaboravljanja bez pamćenja, kao i obrnuto. Posebno kada se radi o ljudskoj vrsti.

Uloga genetskih mehanizama su predmet brojnih istraživanja. Nasleđivanje bioloških struktura koje proizvode psihičke funkcije, i nesumnjivo da će se odražavati na funkcije koje smo označili kao «elementarne», pošto su neposredno zavisne za funkcionisanje mozga. Ne postoji korelacija između intelektualnih funkcija i pamćenja, ali dobro pamćenje sigurno olakšava učenje iako se faktor volje ne sme zanemarivati.

Izvršena je korelacija pamćenja, pažnje i uloge svesti u budnom stanju i ukazivano na ulogu pamćenja u toku spavanja i sanjanja i reprodukcije nakon buđenja.

Ovo je pokušaj da se ukaže na neuhvatljive ali dokučive puteve pamćenja, da bi se moglo koristiti i na čisto praktičan način u cilju njegovog poboljšavanju, od stila života, uloge genetskih faktora, preko razvoja psihomotorika, ishrane pa i pokušaj da se na neki način uspori slabljenje pamćenje i uspori zaboravljanje, a poboljša prisećanje u odgovarajućem trenutku.

Ukazano je na praktične puteve, one koje koriste pamćenju, - na ubrzavanje ili usporavanje celishodnog zaboravljanja preko usklađenog načina života, posebno na načina ishrane, isticanje štetnog dejstva toksičnih supstanci. Posebno na one na koje čovek svojom aktivnošću može uticati; u prvom redu na pušenje, alkoholna pića, pa u nekim slučajevima i unošenje droga u raznim formama.

Različiti su uzroci zaboravljanja. Ono može biti korisno, ali često je i štetno, na samo za pojedinca. Ukazuje se na vrednosti bioloških i psiholoških osnova zaboravljanja. Učinjen je napor da se donekle osvetli psihoanalitička metoda pristupa u zaboravljanju i pamćenju, da se ne samo pojedinačni slučajevi zaboravljanja svedu na pravu meri. Da se ne bi generalizovali kao  na univerzalnu formu zaboravljanja. Ono ima mnogo veze za brojnim uzrocima koji se odnose na zaboravljanje, a naročito na biološke tokove, koje aktivira određena situacija u kojoj se može naći pojedinac.

Da bi se reduciralo štetno zaboravljanje najbolje je sačiniti plan pamćenja, baš kao i sam plan predviđanja zaboravljanja. Pristup takvom planu u velikoj meri na psihičkoj, sopstvenoj konstrukciji. Time se u znatnoj meri redukcije štetno zaboravljanje.

Na kraju, jasno je da se o pamćenju može još mnogo toga reći, ali ovo je samo pokušaj da se sa jednog ugla baci pogled da svu raznovrsnost onoga što se označava kao pamćenje, zaboravljanje ili koncentraciju i diferencijaciju unutar i među psihičkim funkcijama. Zadatak je skroman - kako bi se sa jedne strane poboljšala biološka osnova organizma i mozga, a sa druge strane olakšalo ciljano pamćenje i učenje, a reduciralo štetno zaboravljanje.,

S A D R Ž A J  knjige

3. PAMĆENJE - LJUDSKA SVAKODNEVICA

4. UVODNO RAZMATRANJE

6. ISTORIJSKA SKRIVALICA

10. Naučni pristup izučavanja pamćenja

13  I. MATERIJA KOJA PAMTI

13. BIOLOŠKE OSNOVE PAMĆENJA

17. GENETIKA I PAMĆENJE

18. NEURONSKI KORELATI I MEMORIJA

22..II.  MOŽDANI PUTEVI PAMĆENJA

Document info
Document views283
Page views283
Page last viewedThu Jan 19 16:09:15 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments