X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 23 / 78

273 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 78

bioenergetičari – to su osobe koje se bave navodnom bioenegijom, koju mere posebnim viskovima. Oni otkrivaju navodnu bioenergiju, a i sebe smatraju terapeutima. Treba ih razlikovati od stručnih istraživača biofizičara, fiziologa, biologa ili lekara, - koji fizičkim odnosno merljivim biofizičkim metodama pokušavaju da jasnije definišu isijavanja iz živih organizama, pa i ljudskog. Koriste metodu lečenja kao pranoterapiju.

bioenergija - energija svojstvena živim organizmima; navodna posebna sposobnost nekih pojedinaca koji to koriste za "lečenje". – Svaka biološka jedinica, jedinka, ili organizam, raspolaže određenom energijom, sa potencijalima koji se mogu pripisati i pojedincu koji sebe smatra terapeutom, ili ga drugi prihvataju kao takvo

biopsihizam – stav da sve živo ima dušu; sve što živi ima svoje duševno, uža varijanta panpsihizma, sve je sa elementima duševnog. U biološkom svetu postoje začeci i psihičkog, na različitim nivoima, ali je svest o sebi isključivo svojstvo ljudske psihe.

bioetika – etički problemi vezani za očuvanje životne sredine. Štetno delovanje Radmanovog efekta mogućnost mešanja gena. Opasno je puštanje genetski modificirane hrane. Izneto u knjizi Seme uništenja: doći će do redukcija ljuske populacije

bodi imidž – je predstava o sopstvenom telu. Tako je zapažena je povećana aktivnost vibracija zadnjeg temenog korteksa, koji pomaže da se integrišu čulne informacije iz različitih delova tela. Javlja se kod opažajnog trika „Pinokijeva iluzija“, a predstavlja eksperimentalni dokaz veze između vibracije mozga i astarnog tela.

božanski centar po K. G. Jungu, – ''nalazi se u nama, a to je kolektivno nesvesno i predstavlja se u pojedincu''. To je božanski centar u nama i dokazao da postoji u nesvesnom i kolektivno nesvesnom. Ovo se odnosi na postojanje kolektivnih arhetipova.

dimenzija - označava granicu, liniju razgraničenja do koje se može rasprostirati zahtev. – Osnov prevencije i lečenja u psihijatriji pet dimenzija: 1.telo, 2.psiha, 3 socijum, 3 ergo-aktivnosti i 5. rekreacija.

energit – pojmovni, misaoni, sadržaj, emocionalne energije: – proživljen i deponovan u strukture modaliteta svesti, ali i izvan žiže, eusvesti. Može biti aktiviran, u korelaciji sa enorfinom, ne samo u snu.

eusvest od eu grčka reč, znači pravilno, normalno, lepo, dobro, jasno, valjano; i svest; složenica jedan od modaliteta svesti, ono što je u centru svesti, uz prisustvo pasivne ili aktivne pažnje. Ono što neposredno ljudsko biće doživljava u svakom trenutku, o sebi i drugima, prostoru i vremenu.

fokalna teorija snova – polazi od stanovišta da u mozgu za vreme spavanja (inhibicije regija mozga) dolazi do aktiviranja određenih žarišta u korelaciji sa bilo kojim od šest modaliteta svesti. Empirijski pristup – odvija se po utvrđenim zakonitostima. Postoje monofokalni, najčešće, ali i bifokalni itd.– Zakon apsurda – važi za neke snove: u njima se pojavljuju takva zbivanja, koji su u realitetu lišena svakog smisla. Zakon asocijacije: dva sadržaja, koji su bili istovremeno, ili jedan za drugim doživljeni, imaju tendenciju, da se i u snu reprodukuju, u snovima se mogu javiti i obrnuto. Zakon delimičnog – odvija se u snovima – pojave, predmeti, događanja mogu imati samo delimične veze sa stvarnošću, predmetima, ličnostima i mestima. Zakon ne bi bilo da nije bilo (NBB) važi za snove: u njima se mora pojaviti

Document info
Document views273
Page views273
Page last viewedWed Jan 18 14:02:36 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments