X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 25 / 78

276 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 78

psihozama .

nesvesno a psihičko – jedan od evidentiranih šest modaliteta svesti, neposredno povezano sa modalnom strukturom, biohemijskim procesima sinaptičkih neuronskih veza i transmitera, a koji su strukturom bezuslovnih i uslovnih refleksa, u stalnoj je relaciji sa podsvesnim, prisvesnim, pa eusvesnim mehanizmima, ali se tokom dresure, proces može svesti na deliće sekunda. Primer je odnos konja i njegovog jahača.

nesvesno - biološko – neposredno je dato iz funkcionisanja integrativnih funkcija mozga a prezentuju se u psihološkoj sferi egzistencije. Psihološko, u relaciji sa eusvesti, prodire iz biološke strukture u psihološko. Tu nastaje korelacija i sa podsvesnim strukturama koje su u vezi sa prisvesnim. Brojne su oblasti u kojima se koristi ovaj termin, na sebi svojstven način. U ps.an. literaturi ne pravi razlika od podsvesnog.

parasvest im. – jedan od modaliteta svesti; u korelaciji sa ostalim psihološkim zbivanjima ima svoj automatizam tokom iznalaženja duhovnih procesa u relacijama, u čijem centru je prekognicija, predviđanje, intuicija posebna, vančulna komunikacija. Kod životinja začetak p. je predmet istraživanja, a radi se o instinktima. Istražuje puteve čistog duhovnog, parapsihološkog, stvaralačkog, kao i energije koja je u skladu sa tim zbivanjima. Testom prekognicije može se dokazivati funkcionisanje parasvesti.

pažnja – psihološko usmerenje aktivnosti određenom objektu.; p. je jedna od  elementarnih psihičkih funkcija, usmeravanja «psihičke energije» ka nečemu, u prvom redu percepcije; naglašavanje jedne komponente složenog procesa, i sužavanja raspona objekta na koje organizam odgovara.- Meser: pažnja je viši stupanj svesnosti; treba p. razlikovati od eusvesti – ono što je svakog trenutka aktuelno i ljudskom doživljavanju. Usmeravanje perceptualne upućenosti na jedan fokus, i zanemarivanje drugih. – Aktiviranje psihičke energije ka jednom fokusu. U snovima se aktivira na «pasivan način»

petodimenzionalni terapijski pristup – doktntrinarni pristup u prevenciji zdravlja i lečenja ne samo psihičkih i neusklađenih postupaka. Posebno u psihijatriji: (1) telo - soma-da bude zdravo, lepo i da se zna šta je neophodno za očuvanje i funkcionisanje; primena lekova, operacija na telu itd. (2) duša, psiha – rad na njenom usklađivanju, usavršavanju u shvatanju teškoća i otklanjanje smetnji; sprovođenja različitih metoda psihoterapije; (3) socijum - usklađivanje ljudskih potreba za međusobnom komunikacijama, za društvom; čuvanja sklada i dogovora; (4) ergo-aktivnost: celishodna, programirana aktivnost, koja se vrednuje i (5) rekreacija – forme promene statusa, uz relaksacije, opuštanja i doživljavanja radosti; inverzija aktivno, fizčkih ili duhovnih

petodienzionalni pristp – u filozofiji: (1) najpre voditi računa o svom telu i svojoj prostornoj egzistenciji; (2) o svojoj dušii i svom subjektivnom svetu; (3) uskladiti odnose  sa svojom okolinom to su sociološke aktivnosti; (4)uvek raditi celishodno sa povratnim spregom i (5) doživljavati životne radosti kroz rekreativne aktivnosti. U soiologiji izučavanje svih pomenutih pet dimenzija u filozofiji i u psihijatrijskim aktivnostima u psihoterapiji.

podsvest – jedan od modaliteta svesti; u dubinskim psihologijama, libido po S. Frojdu po kojima vladaju psihom u psihoanalitičkoj terminologiji se mešali nesvesno sa podsvesnim, prisvesnog i presvesnog ili sa svesnog; po nama, shodno modalitetima svesti, iz eusvesti, psihičko se spušta u prisvesno, a zatim deponuje u podsvesno, kod zdravih i u mogućoj reakciji sa nesvesnim a psihičkim

Document info
Document views276
Page views276
Page last viewedWed Jan 18 22:43:26 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments