X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 36 / 78

264 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 78

Sve ovo o čemu smo govorili, namenjeno je isključivo onim ljudskim jedinkama koji su na organizovan način došli na svet, koji i ako su došli neplanirani, uspeli da se organizuju društvu koje ih je moglo da prihvati ili su oni nametnuli svoje konstruktivne stavove.

Nesreće koje pojedinac susreće ili može sresti  podelili bismo na direktno zavisne od čoveka, na indirektan način do koje dovodi ljudska aktivnost, planirana, neplanirana i na kraju elementarne nesreće koje ne zavise od čoveka, ali koje bi trebalo čovek i da očekuje. To su: zemljotresi, vremenske katastrofe, uragani, tajfuni, orkani, poplave, brodolomi...

Čovek, pojedinac, gradeći svih svojih pet dimenzija, bez njihovog povezivanja, teško da može odoleti svemu onome što ga može očekivati tokom njegovog života. Čitava njegova fizička i duhovna edukacija treba da bude ciljano usmerena na savlađivanje poteškoća koje ga mogu očekivati u životu.

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE „ČOVEK NA BESPUĆU“ ili

DIMENZIJE INTEGRALNOG ŽIVOTA – AUТORA TIHOMIRA JOVANOVIĆA

Pred nama je knjiga poznatog stručnjaka iz oblasti neuropsihijatrije, pisac više knjiga, pa se kod njega nalazi jedinstvo teoretičara i praktičara.

Nastojanje da se posveti čoveku i da mi pridje najmanje sa stanovišta pet dimentžija koje navodi teorijski i stručno obrazlaže.

Značajno delo koje daje celinu njegovog pristupa čoveku i čovečnom ne samo sa usko stručnog, nego ima širi pristup što i delu daje višeslojna naučne domete,i

- Ne zadržava se samo na neuropsihijatriskoj oblasti, nego se obilato koristi filozofijom, sociologijom, biologijom, antropologijom i psihologijom i drugim naučnim oblastima. Pokazao je da se radi o stručnjaku široka obrazovanja, koji nastoji da se posveti čoveku i kao pojedincu - egzistenciji, ali i njegovo lociranje u određeni i društveni ambijent, daje mu i dimenzije društvenog bića (esencije). 0na se i javlja i kao ljudska suština i kao pojava koja egzistira i sada se realizuje. Razume se, uvek u određenim društveno-istorijskim okvirima, stepenu saznanja i moći promene svoje prirodne sredine prilagođavajući je svojim potrebama, ali i tu pravi ozbiljne pogreške na koje autor ukazuje.

-Veoma stručno se bavi i neuropsihijatriskom pristupu, svesti, ali i veoma studiozno tretira i gnoseologiju kao nauku o saznanju. Istina, eto je sasvim razumljivo, s obzirom na svoju životnu t naučno, orijentaciju, više insistira na psihičke procese nastanka i delovanja svesti odnosno svesnog subjekta u složenosti života i životnih situacija koje mu se?hteo ili ne, nameću. Nije moguće živeti u društvu, a biti izvan društva, ako se radi o čoveku koji je svestan svoje egzistencije i dužnosti poštovanja egzistencije drugih preko kojih se i dokazuje.

- Knjiga je inspirativna ne samo za neuropsihijatre već za širi spektar naučnog saznanja, saznanja čoveka kao ljudskog prirodnog, moralnog, estetskog, psihološkog i društvenog bića. Složenost čoveka zahteva poseban ali i efikasan pristup.

- Autor se bavi i aksiološkim pitanjima kombinujući etički, filozofski i, razume se, neuropsihijatriski pristup. Njegova je intencija da u tom kontekstu šireg pristupa pokaže na jedinku insistirajući više na egzistenciju nego na čovekovu suštinu -esenciju. Možda je to rezultat pomicanje čoveka na periferiji društvenog života kada globalne javno-pravne i druge institucije idu da se nametnu čoveku, da vladaju njime, da ga pretvore u sredstvo ostvarivanju ne uvek pravih humanističkih ciljeva. Stoga i angažovanje T. Jovanovića ima svoje etičko, naučno, humanističko  vrednosno određenje. Treba spasiti čoveka, njegovu socijalnu i prirodnu sredinu, tekovine koje je stvorio, smestiti ga na čelnu poziciju svih subjekata i živih bića, ne da bude diktator nad ostalima nego da deluje kao ravnopravan pripadnik ljudske zajednice,- što sada nije.

Document info
Document views264
Page views264
Page last viewedTue Jan 17 21:51:39 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments