X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 37 / 78

294 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 78

Njegovo angažovanje i samo ima aksiološke dimenzije.

- Autor vrši svestranu analizu čoveka da bi preko delova došao do celine. Istina, smatra da je pravilniji način da se ne formalno, nenaučno, misaono prisilno stvara celina čoveka, nego da se ostvaruje procesom saznanja i humanizacijom. Razumljivo je njegovo pristupanje jedinki koja se izgubila u moru raznih društvenih mreža koje ga sputavaju da se pojavi u javnosti, da se može da afirmiše sa svim svojim bitnim ljudskim stvaralačkim svojstvima.

- Pravilno je učenje da modaliteti svesti imaju svoje modalitete koji i lepeza izvore svesti se širi sto joj daje šire dimenzije, a time i uticaj , Ovde se polazili od zdrave osobe koja misli i deluje potvrđujući vrednost onoga o čemu je mišljeno i smišljeno. T. Jovanović povezuje uvek svest i delovanje, rad, gde s pravom traži izvore i saznanja i aktivnosti ličnosti koja se preko toga i dokazuje kao svesno društveno u ovom slučaju i psihološko biće da, ne navodimo druge odrednice.

-.Veoma je značajno što posmatra čoveka kroz unutrašnje i spoljne protivurečnosti, koje se odigravaju i svesno ali i podsvesno na čije razrešenje nekada ličnost nije moćna da utiče, ali druge veoma brzo svesno razrešava. Tu se odvija dijalektičko-materijalistički proces, a takav je i autorov pristup. Na ovaj način se obezbeđuje objektivni pristup čoveku i čovečnom. Time se ne izdvaja iz celine odnosa u kojima nastaje rođenjem i nastavlja da komunicira i stvara kao čovek. Ovo svoje polazište omogućilo mu je da i najtananije subjektivnosti osloni na realnosti postojanja i mozga, kao najviše organizovane materije koja misli o samom sebi. Tu je i središte svesti koje nema izvan čoveka i elemenata svesti koje srećemo kod životinja višeg stepena razvoja. Bez sumnje autor odvaja ove dve svesti pošto se radi o moći planiranja i predviđanja kod čoveka među« tim životinje drugi pripadnici faune deluju po zakonima nužnosti, po stepenu razvoju svoje vrste. T. Jovanović je dovodi u pitanje novi, najviši kvalitet ljudske svesti i misaono-radne aktivnosti i u tom pogledu njegovu misaonu dominaciju nad drugim živim svetom.

- Veoma bitno je što autor ne ostavlja u nedoumici čitaoca da se u susretu sa brojnim pojmovima nađe pred zidom koji ne može ni da zaobiđe ni da preskoči, već daje isto toliko definicija. Na taj način osnovne naučne kategorije i fundamentalni pojmovi dobijaju svoje određеnje ponekada sa stanovišta više naučnih disciplina. S obzirom na to može izgledati da se ovo naučno delo sastoji pretežno od tumačenje Bt pojmova i objašnjenja dajući ponekada i širih pojmovna određenja kako bi ih učinio jasnijim i "običnim" subjektima svesne ljudske delatnosti. po broju definira može se shvatiti da ovo delo spada u udžbeničku literaturu, ali s obzirom na studijsko tumačenje na bazi više naučnih disciplina ima karakter naučne studije.

- Pošto je sinteza dominantna u odnosu na analizu imamo sabijene misli koje nastoje da se probiju iz okruženja i da ostvaruju šire slobodnije poglede. Naime, suviše sintetizovan pristup, a takav je u ovom delu,.ima prednosti pošto na manjem prostoru daje osnovna tumačenja, ali sa stanovišta razumnosti i uticaja na širenju saznanja na šire populacije prilično se javlja kao neophodan čin prethodnog poznavanja bar minimum pojmova da bi se shvatila dubina misli koje su u pojmovnom sistemu sadržane. Svakako je veoma važno, da se čitalac uvede u probleme koji slede da bi mogao da ih razumela i da se aktivnije uključi u saznajni i radni proces. To ne mora biti i nije mana. Svaka nauka traži napore i celokupno pravo saznanje koje zahvata stvarnost bilo misaonu ili realnu društveno-istorijsku, tehničko-tehnološku i drugu civilizacijsku. U celini posmatrano nema saznanja bez misaonog napora koje ima veću specifičnu težinu iz bilo koje naučne oblasti.

Težnja je ka integralnosti jedinke, ali integrirane sa zajednicom u kojoj žive. Time prevladava ekstremni personalizam i egzistencijalizam iako čitavo poglavlje daje

Document info
Document views294
Page views294
Page last viewedFri Jan 20 16:40:00 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments