X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 52 / 78

268 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 78

S. Jakulić, J. Veljković, T. Jovanović

ULOGA I ZNAČENJE PORODICE U LEČENJU SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Saopšten na Simpozijumu socijalne psihijatrije, Dunavskih zemalja, Sučav Breg, Bugarska, oktobar, 1971

Stampan u Zborniku sa simpozijuma.

T. Jovanović. A. Marković

INVERZIJA PSIHOPATOLOŠKE SLIKE POD DEJSTVOM PSIHOFARMAKA

Saopšten na na IV-om Kongresu psihologa SFRJ, Bled, oktobar, 1971

Predat za štampu Zbornika radova kongresa.

T. Jovanović

ULOGA GIMNASTIKE U TOKU PSIHOFARMAKOLOGIJE PSIHOZA

Saopšten na I-m Jugoslovenskom simpozijumu «Uloga sporta i rekreacije u psihofizičkoj rahabilitaciji invalida», Beograd, novembar, 1971

Štampan u Zborniku radova Simpozijuma.

T. Jovanović

NEKI ASPEKTI ALKOHOLNIH PSIHOZA KOD ŽENA

Saopšten na III-em savetovanju o problemima alkoholizma u Jugoistočnoj Srbiji, Leskovac, decembar 1971

Štampan u Zborniku sa Simpozijuma.

T. Jovanović

PERIODIČNA SHIZOFRENIJA PREMA ŠKOLI A.V. SNJEŽNJEVSKOG

Referat za stručni sastanak lekara Bolnice „Dr Laza K.Lazarević“

1972

T. Jovanović , A. Marković

EFECTS OF CHLORPROMAZINE AND FLUPHENAZINE ON SOME SCHIZOPHRENIC FORM BEHAVIOUR

The British Journal of Psychiatry, 120, 555: 223, February, London, 1972

T.Jovanović

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU CEREBROVASKULARNIH  POREMEĆAJA SA INSTENONOM

Saopšten na Simpozijumu o koronarnoj i cerebrovaskularnoj insuficijenciji. Vrnjačka Banja, maj 1972.

Štampan u zborniku Simpozijuma.

T. Jovanović

ULOGA KONFLIKATA U DEKLANŠIRANJU PSIHOZA UDRUŽENIH SA EPILEPSIJOM

Saopšten na III-em Jugoslovenskom simpozijumu o epilepsiji, Dubrovnik, juni, 1972

Predat za štampu Zbornika sa simpozijuma.

T. Jovanović

Document info
Document views268
Page views268
Page last viewedWed Jan 18 04:19:42 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments