X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 53 / 78

295 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 78

UČESTALOST I ZNAČAJ EEE-GSKIH PROMENA IZNAD TEMPORALNIH REGIJA U EPILEPTIČNIM SIMPOZIJUMA

Saopšten na III-em Jugoslovenskom simpozijumu o epilepsiji, Dubrovnik, juni, 1972

Predat za štampu Zbornika sa simpozijuma.

Jovanović T.

ULOGA PSIHOFARMAKOTERAPIJE U RANOJ REHABILITACIJI PSIHOZA

I Internacionalni simpozijum o rehabilitaciji u psihijatriji, Beograd, juni, 1972

Štampan u Zborniku sa simpozijuma.

T. Jovanović, I. Lučić, Z. Grahek

OKUPACIONA RADNA TERAPIJA U RANOJ REHABILITACIJI PSIHOTIČNIH BOLESNIKA

Saopšten na Prvom internacionalnom simpozijumu o rehabilitaciji u psihijatriji, Beograd, juni, 1972

Štampan u Zborniku sa simpozijuma

T. Jovanović, Z. Grahek, B. Dimitrieva-Stanković

ULOGA SUPRUGA U REHABILITACIJI PSIHOTIČNIH BOLESNICA

I Internacionalni simpozijum o rehabilitaciji u psihijatriji, Beograd, juni, 1972

Štampan u Zborniku sa simpozijuma

T. Jovanović

NAŠA ISKUSTVAU LEČENJU PSIHOZA UDRUŽENIH SA EPILEPSIJOM

Nuropsihijatrija, vol. 20 No 2: 173,  Zagreb, 1972

T. Jovanović

THE ROLE OF THE CONFLICT IN OCCURENCE OF PSYCHOSIS OLDER AGE

Saopšten na Petom dunavskom simpozijumu iz psihijatrije. Ruse, Bugarska, septembar 1972

T. Jovanović

SOME CHARACTERISTICS OF ELECTRENCEPHALOGRAM IN EPILEPTIC PSYCHOSIS

Saopšten na PetOM dunavskom simpozijumu iz psihijatrije. Ruse, Bugarska, septembar 1972

T. Jovanović

SOME SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PSYCHOSIS COMBIEND WITH EPILEPSY

Peti dunavski simpozijum iz psihijatrije. Ruse, Bugarska, septembar 1972

T. Jovanović

FLUFENAZIN U PREVENCIJI RECIDIVA PSIHOZA

Saopšten na III-em Čehoslovačko-Jugoslovenskom psihijatrijskom kongresu, Plzen, septembar, 1972. Štampani rezimei radova.

T. Jovanović

MOGUĆNOSTI POSTHOSPITALNOG LEČENJA REAKTIVNIH PSIHOZA

Saopšten na III-em Čehoslovačko-Jugoslovenskom psihijatrijskom kongresu, Plzen, septembar, 1972. Štampani rezimei radova.

T. Jovanović, A. Marković

Document info
Document views295
Page views295
Page last viewedFri Jan 20 16:44:51 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments