X hits on this document

Word document

TIHOMIR JOVANOVIĆ – TOĆA - page 65 / 78

259 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 78

T. Jovanović, O. Dimitrova-Jovanović

O NKIM ASPEKTIMA NOZOLOGIJE PSIHOZA POSLE POVREDE MOZGA

Engrami 3; 101, Beograd, 1983

1984

T.Jovanović, J.Manić, Dimitrieva-Stanković Branislava

CELISHODNOST PRIMENE PSIHOHOTERAPIJE TOKOM GRUPNE PSIHOFARMAKOTERAPIJE PARANOIDNIH STANJA

Saopšten: 24 Interacional. Neruropsychiatrische sympozium, Pula, junu 1984

T. Jovanović, J. Manić

PRIMENA PSIHOFARMAKA TOKOM GRUPNE TERAPIJE PARANPOIDNIH BOLESNIKA

Peripremljen za saopštenje na 24-om internacionalnom neuropsihijatrijskom simpoziju, Pula, 1984

T. Jovanović

PARANOIDNI SINDROM I NJEGOV TRETMAN

Inovacija znanja iz neuropsihijatrije, Niš, 1984

P. Vidojković, P. Radivojević, T. Jovanović

ORGANIZACIJA PSIHIJATRIJSKE SLUŽBE PRI ZBRINJAVANJU URGENTNIH STANJA

Inovacija znanja iz neuropsihijatrije, Niš, 1984

T. Jovanović

MOGUĆNOSTI PSIHIJATRIJSKE BOLNICE U SVEOBUHVATNOJ PSIHIJTRIJSKOJ ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA

Saopšten na V-om kongresu psihijatara Jugoslavije, Budva, oktobar, 1984

Štampan u zborniku radova.

1985

T.Jovanović

PARANOIDNI RAZVOJ I DINAMIKA PSIHOTIČNIH STANJA

Saopšten na IX Čehoslovačko-Jugoslavenskom kongresu , Češke Budjejovice, junu 1984

Štampan rezime radova.

T.Jovanović, Stanković Branislava, R.Milićević

PSIHOTERAPIJA KAO NUŽNOST U KOMPLEKSNOM TRETMANU PARANOIDNIH BOLESNIKA

Saopšten na IX Čehoslovačko-Jugoslavenskom kongresu , Češke Budjejovice, junu 1984

Štampan rezime radova.

T. Jovanović

Document info
Document views259
Page views259
Page last viewedMon Jan 16 22:35:29 UTC 2017
Pages78
Paragraphs1695
Words28746

Comments