X hits on this document

25 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 4

Dr. Bahar KELEŞ, Dr. Kayhan ÖZTÜRK, Dr. Hatice TOY, Dr. Fuat YÖNDEMLİ Preaurikuler Bölge Yerleşimli Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu

KBB-Forum 2006;5(4) www.KBB-Forum.net

OLGU SUNUSU

PREAURİKULER BÖLGE YERLEŞİMLİ DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS OLGUSU

Dr. Bahar KELEŞ1, Dr. Kayhan ÖZTÜRK1, Dr. Hatice TOY2, Dr. Fuat YÖNDEMLİ1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KBB AD, Konya, Türkiye 2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji AD, Konya, Türkiye 1

ÖZET Dermatofibrosarkoma protuberans düşük dereceli, yavaş büyüme eğilimli, lokal rekürrens oranı yüksek, cildin dermis tabakasından kaynaklanan malign mezenşimal bir tümördür. Sıklıkla gövde cildini tutar, baş-boyun bölgesinin tutulumu çok nadirdir. İki yıldır sol preaurikuler bölgede yaklaşık 1x2 cm ebatında üzeri kurutlu, sert, fikse, ağrısız ülseratif kitle nedeniyle 65 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Kitleden alınan biyopsinin histopatolojik inceleme sonucunda dermatofibrosarkoma protuberans tanısı konuldu. Kitle etrafında 3 cm'lik güvenlik sınırı bırakılarak, süperfisyel parotidektomi ile birlikte total olarak çıkarıldı. Postoperatif histopatolojik incelemede derin planda invazyon tespit edilmesi üzerine hastaya bir kür radyoterapi uygulandı. Hastanın 18 aylık klinik takibinde, herhangi bir lokal nüksle yada uzak organ metastazıyla karşılaşılmadı. Bu çalışmada, cerrahi tedavisi özellik gösteren ve nadir olarak karşılaşılan dermatofibrosarkoma protuberans olgusu literatürler gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Dermatofibrosarkoma protuberans, preauriküler bölge, yumuşak doku sarkomu

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS OF PREAURICULAR REGION: A CASE REPORT

SUMMARY Dermatofibrosarcoma protuberans is characterized as a low grade, slow infiltrative growth, rate of high recurrence if it's not adequately treated, malignant mesenchymal tumor that arises in dermis. The most common sites of origin are the skin of trunk, but it is rare in the head and neck area. A 65 year old male patient admitted to our department due to a mass in the left preauricular region of growing for two years. It was an ulcerative mass with non-tender, firm, motionless, about the diameter of 1x2 cm and crust of the surface. Dermatofibrosarcoma protuberans is diagnosed histopathologically and tumor resected of total in 3 cm negative radial surgical margin and superficial parotidectomy. Postoperative radiotherapy applied to patient because of the involment of deep margin. No evidence of local recurrences or distant metastasis was detected during a follow-up period of 18 months. The present study is presented considering literature patient with dermatofibrosarcoma protuberans due to its special treatment and rare tumor.

Keywords: Dermatofibrosarcoma protuberans, preauricular region, soft tissue sarcomas

GİRİŞ

OLGU SUNUSU

Dermatofibrosarkoma protuberans (DP) cildin nadir bir tümörü olup, baş ve boyun bölgesi

yumuşak

doku

sarkomalarının

%1'ini,

tüm

malignensilerin ise %0.1'inden azını oluşturmak- tadır1. Cildin dermis tabakasından kaynaklanan malign mezenşimal bir tümördür. Yavaş büyüme eğilimli, düşük dereceli, lokal olarak agresif bir tümör olup nadiren bölgesel lenf nodu yada uzak organ metastazı yapar. Fakat lokal rekürrens oranı yüksektir2. Tanı lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesiyle konulur. Üç ile 5 cm kadar yeterli güvenlik marjı bırakılarak total olarak çıkarılan lezyonlarda mükemmel bir prognoz elde edilmiştir2. Bu çalışmada cerrahi tedavisi özellik gösteren ve nadir olarak karşılaşılan DP'li bir hasta literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.

İletişim kurulacak yazar: Dr. Bahar KELEŞ, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KBB AD, Konya, Türkiye, Tel: +90 332 3232600 Faks: +90 E-mail: baharkeles@hotmail.com

Gönderilme tarihi: 31 Ocak 2006, revizyon isteme tarihi : 28 Şubat 2006, yayın için kabul edilme tarihi: 28 Şubat 2006

On yıl önce parsiyel larenjektomi ve postoperarif radyoterapi uygulanan 65 yaşında, erkek hasta 2 yıldır sol kulak önünde, ağrısız, zaman zaman kanayan ve üzeri kabuklanma gösteren yara şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan kulak burun boğaz muayenesinde, sol preauriküler bölgede yaklaşık 1x2 cm ebadında üzeri kurutlu, sert, fikse, ağrısız, ülseratif bir kitle tespit edildi (Şekil 1). Ultrasonografi incelemesinde sol parotis bezi inferiorunda 16x9 mm ebatında, çevre dokuları infiltre eden, düzensiz konturlu heterojen hipoekoik lezyon izlendi. Bu seviyedeki cilt, cilt altı dokularda kalınlaşma ve heterojenite tespit edildi. Magnetik rezonans incelemesinde sol parotis yüzeyel lobunda 1.5 cm ebatında T1A'da ve T2A'da hipointens, homojen kontrast tutan kitle ve komşu cilt altında heterojenite gözlendi. Mevcut lezyondan insizyonel biyopsi alındı. Preperatların histopatolojik incelemesinde kas tabakasına yayılım gösteren, infiltran sınırlara sahip iğ şeklinde hiperkromatik nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı atipik hücre demetleri gözlendi. İmmünohistokimyasal boyama da

174

Document info
Document views25
Page views25
Page last viewedMon Jan 23 00:54:41 UTC 2017
Pages4
Paragraphs115
Words1846

Comments