X hits on this document

24 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 4

Dr. Bahar KELEŞ, Dr. Kayhan ÖZTÜRK, Dr. Hatice TOY, Dr. Fuat YÖNDEMLİ Preaurikuler Bölge Yerleşimli Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu

S-100 (-), vimentin ve CD34 (+) tespit edildi. Hastaya histopatolojik ve immunhistokimyasal bulgular eşliğinde DP tanısı konuldu (Şekil 2).

Şekil 1. Hastanın preoperatif görüntüsü

Şekil 2. Kas dokusu içine infiltre olmuş iğsi hücre demetleri (H&E X40)

Kitle etrafında 3 cm'lik güvenlik sınırı bırakılarak, süperfisyel parotidektomi ile birlikte total olarak eksize edildi. Oluşan cilt defekti lokal cilt flebi ile rekonstrukte edildi (Şekil 3). Fizik muayenede ve radyolojik incelemede (ultrasonografi, MR) servikal lenfadenopatiye (LAP) rastlanılmadığı için boyun diseksiyonu uygulanmadı. Çıkarılan total kitlenin histopatolojik incelmesinde derin planda invazyon tespit edildi. Hastaya total parotidektomi önerildi. Hastanın kabul etmemesi üzerine postoperatif bir kür

175

KBB-Forum 2006;5(4) www.KBB-Forum.net

radyoterapi uygulandı. Hastanın 18 aylık takibinde lokal rekürrense ve uzak organ metastazına rastlanılmadı.

Şekil 3. Hastanın postoperatif görüntüsü TARTIŞMA

DP yumuşak doku sarkomlarının %5'ini, baş boyun sarkomlarının ise yaklaşık %7'sini oluşturan oldukça nadir görülen bir tümördür3. DP ilk kez Hoffmann tarafından tanımlanmıştır2. Altı ile altmışbeş yaş gibi geniş bir yaş aralığında görülmekle beraber, sıklıkla 2.-3. dekadlarda rastlanılmaktadır2. En sık olarak gövde cildinden (%50-60) kaynaklanır, bunu proksimal ekstremiteler (%20-30) ve baş boyun bölgesi (%10-15) takip eder4. Tümör genellikle başlangıçta tek bir odakta, pembe renkte, derin dokulara yapışıklık göstermeyen, mobil ve fibrotik bir cilt nodülü şeklinde görülür. Çevresindeki cildi ve ciltaltı dokuları infiltre ederek büyür. Üzerini kaplayan ciltte birkaç yıl içerisinde incelme ve ülserleşme meydana gelir. Travmaya maruz kalırsa süperfisyel ülserasyon ve kanama ortaya çıkar. Mikroskopik incelemede %71 oranında subepidermal fibrotik plak gözlenmektedir. İğ hücrelerinden oluşup, değişken sayıda damar ve kollejen doku içerir. Yüksek mitotik oran DP için olumsuz bir bulgudur. Fakat düşük mitotik oran ise metastaz olasılığını azaltmamaktadır2.

DP lokal nüks eğilimi olan bir tümördür. Taylor ve arkadaşları5 %49, Mc Peak ve arkadaşları ise %80 oranında basit eksizyon sonrası lokal nüks ile karşılaşmışlardır. Bunun yanı sıra yapılan bazı çalışmalarda ise, 2 cm'den fazla güvenlik sınırı ile çıkarılan tümörlerde, 2 cm'den küçük sınırda çıkarılan tümörlere göre lokal rekürrens oranının, istatistiksel olarak anlamlı derecede az olduğu 6

Document info
Document views24
Page views24
Page last viewedSat Jan 21 18:22:23 UTC 2017
Pages4
Paragraphs115
Words1846

Comments