X hits on this document

PDF document

Feokromosytooma ja anestesia - page 1 / 4

35 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 4

Feokromosytooma ja anestesia

Sari Halonen

Feokromosytooma on harvinainen katekoliamiineja tuottavan kromaffiinisen solu- kon kasvain, joka sijaitsee lisämunuaisen ytimessä.Tauti on usein parannettavissa, mut- ta hoitamattomana voi johtaa äkilliseen kuolemaan. Potilasta hoidettaessa olennaista on huolellinen esihoito ja anestesian erityispiirteiden tunteminen.

Lisämunuainen

Lisämunuaisen rakenne

Lisämunuaiset muodostuvat kuorikerroksesta ja yti- mestä. Toisen raskauskuukauden aikana hermopie- nasta peräisin olevat neuroektodermaaliset solut vaeltavat paikalleen kuorikerroksen läpi muodostaen lisämunuaisen ytimen. Osa soluista jää lisämunuais- ten ulkopuolelle kromaffiinisten solujen saarekkeik- si. Näistä voi kehittyä lisämunuaisten ulkopuolisia katekoliamiineja tuottavia kasvaimia. Ytimen neu- roektodermaaliset solut kehittyvät katekoliamiineja tuottaviksi kromaffiinisiksi soluiksi ja kuorikerrok- sen solujen toiminta keskittyy steroidisynteesiin.1

Lisämunuaisen ytimen toiminta

Ihmisen tärkeimmät katekoliamiinit ovat adrenalii- ni, noradrenaliini ja dopamiini. Adrenaliinia on pää- asiassa lisämunuaisytimen kromaffiinisissa soluissa. Noradrenaliinia on lisämunuaisytimen kromaffii- nisten solujen lisäksi runsaasti myös lisämunuaisen ulkopuolisissa kromaffiinisissa soluissa, keskusher- mostossa ja sympaattisessa hermostossa. Dopamii- nia on eniten aivoissa.1,2

Katekoliamiinien synteesi saa alkunsa joko ravin- nosta peräisin olevasta tai maksassa syntetisoidusta tyrosiinista. Tyrosiinihydroksylaasi muuttaa tyrosii- nin dopaksi. Tämä entsyymi säätää katekoliamiini- en muodostumisnopeutta. Dopa, dopamiini ja no- radrenaliini inhiboivat entsyymin toimintaa. Sym- paattinen stimulaatio lisää entsyymin toimintaa.1,2 Aminohappodekarboksylaasi muuttaa dopan do-

pamiiniksi ja dopamiinihydroksylaasi edelleen no- radrenaliiniksi. Fenyylietanoli-N-metyylitransferaa- si (PNMT) katalysoi metyyliryhmän liittämistä no- radrenaliiniin ja näin syntyy adrenaliinia. Glukokor- tikoidit, angiotensiini II ja kolinerginen stimulaatio aktivoivat PNMT-reaktiota.1,2

Kromaffiinisten solujen ja sympaattisen hermos- ton hermopäätteiden varastojyväset sisältävät suu- rimman osan katekoliamiineista. Katekoliamiinien varastointi on monimutkainen tapahtuma. Spesi- fiset kuljetusproteiinit siirtävät amiinit varastojyvä- sen kalvon läpi. ATP toimii energialähteenä ja myös jyvästen sisällä ATP:n, kalsiumin ja katekoliamiini- en läheisellä interaktiolla on tärkeä merkitys. Kate- koliinit vapautuvat eksosytoosin kautta kolinergisen hermoärsytyksen seurauksena. Asetyylikoliini aihe- uttaa nikotiinireseptorien välityksellä kromaffiiniso- lun depolarisaation, kalsium kulkeutuu solun sisälle ja solunsisäisen kalsiumpitoisuuden suureneminen laukaisee katekoliamiinien vapautumisen. Erilaiset psyykkiset ja fyysiset tekijät voivat laukaista kateko- liamiinien erityksen (esim. pelko, kipu, hypoglyke- mia, hypotensio, hypotermia, hyperkapnia, hypok- semia). Vaikutus väistyy nopeasti katekoliamiinien siirtyessä takaisin hermopäätteisiin tai metaboloi- tuessa maksassa, munuaisissa tai sydämessä inaktii- viseen muotoon ja erittyessä konjugaatteina tai sul- faatteina virtsaan.1,2

Katekoliamiinien kardiovaskulaariset vaikutuk- set sopeuttavat verenkierron elimistön tarpeisiin. Viskeraaliset vaikutukset säätelevät suoliston ja si- säelinten toimintaa, veden ja elektrolyyttien kulje-

410

FINNANEST 2004, 37 (5)

Document info
Document views35
Page views35
Page last viewedSat Dec 10 07:26:13 UTC 2016
Pages4
Paragraphs80
Words1804

Comments