X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 11 / 36

122 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 36

Liturginen olento

kään jumalanpalveluselä- män, mielekästä opetusta uskosta, mielekkään tavan toimia kirkossa ja seura- kunnassa sekä jonkun ih- misen, joka on mallina elä- västä kristillisyydestä.

I hminen on syvällä si- simmässään liturginen olento. Ihminen etsii alkuperäänsä ja samalla päämääränsä. Jokaisessa ihmisessä on myös kaipa- us etsiä, lähestyä pyhää. Ei liene kulttuuria, jolla ei olisi uskontoa. Kysymys on siitä, mitä tai ketä ihmi- nen kumartaa. Ketä 2000- luvun ihminen kumartaa?

Ortodoksisella kirkolla on autenttinen yhteys var- haiskirkon jumalanpalve- luselämään. Miten nykyih- minen kohtaa ortodoksi- sen jumalanpalveluksen? Nykyaikana on siirrytty kuvan maailmaan, totesi professori Kalle Michel- sen ortodoksisen kulttuu- rikeskuksen Elävä kirkko seminaarissa 17.9.2005. Hallitun ja jatkuvasti kas- vavan tieteellis-teknologi- sen maailman rinnalla on koko ajan ehkä kasvavakin irrationaalinen maailma – joka lienee juuri uskonnon maailma. Tässä todellisuu-

dessa ortodoksisen kirkon tapa ylistää ja rukoilla, iko- nien, kirkkolaulun, kauniin liturgian maailma voi olla uudella tavalla puhuttele- va. Hyvä ortodoksinen li- turgia yhdistää musiikin, visuaalisuuden ja sano- man. Siksi kysymys kuu- luukin: kuinka kirkko voi tulla mukaan aikamme kes- kusteluun, tähän maail- maan, jäämättä konserva- tismin linnakkeeksi.

Millaisena ihmiset kokevat 2000-luvun ortodoksisen jumalanpalveluksen? Ehkä kauniina, mystisenä, mutta etäisenä maailmana. Voisi- ko jumalanpalvelus muut- taa minua ja meitä? Onko todellinen osalliseksi tule- minen mahdollista?

Isä Thomas Hopkon mukaan Yhdysvalloissa on huomattu, että elävänä kir- kon jäsenenä säilyy ihmi- nen, joka löytää mielek-

Jumalanpalvelukset ovat kirkon elämän ydin. Jumalanpalveluksia pitää toimittaa, niitä pitää toi- mittaa mielekkäissä pai- koissa, mielekkäinä aikoi- na ja ymmärrettävällä kie- lellä. Ehkä myös uusissa paikoissa ja uusina aikoi- na. Millaisia jumalanpalve- luksia toimitetaan? Joskus keskustellaan siitä, että joku pappi lyhentää juma- lanpalveluksia, toinen taas on liturginen tiukkapipo ja pitää pitkät palvelukset. Molemmissa tapauksissa huomio on kiinnitetty määrään, ei laatuun, ei sii- hen miten ja millaisia ju- malanpalveluksia toimite- taan.

Tarvitaan opetusta ju- malanpalveluksista. Ope- tuksen ja valistuksen mää- rällinen ja laadullinen li- sääminen sekä aktiivinen julkaisutoiminta ovat tar- peen. Tarvitaan uusia pai- noksia arkkipiispa Paava- lin kirjoista Miten uskom- me ja Uskon pidot.

Paitsi tietopuolista opetusta tarvitaan myös rukousopetusta. Arkkipiis-

pa Paavalin viimeisten vuosien saarnoista minulle jäi mieleen se, että hän opetti rukoilemaan, hyvin käytännöllisellä tavalla.

Suurissa kirkollisissa neu- vonpidoissa on sanottu, että tämän ajan ihmisiltä on katoamassa Jumalan pyhyyden tunto. Siinä on varmasti jotakin aivan tot- ta. Mutta samalla myös jo- takin, joka hämää. Ihmisen kaipaus, elämän jano, elä- män mielekkyyden nälkä ja jano lienevät tällä het- kellä suuremmat kuin kos- kaan.

On totta, että Jumala asuu korkeudessa ja py- hyydessä. Mutta ihmeellis- tä on, että hän asuu myös meidän luonamme, kir- koissamme, seurakuntako- deissamme, kodeissamme, kaikkialla siellä, missä on ihmisiä, joilla on särjetty ja nöyrä henki.

Kirkossa koettu pyhit- tävä, kirkastava kokemus ei ole vain minulle, vaan se on tarkoitettu jaettavaksi. Mystiikalla ja jumalanpal- veluksella on relevanssia, vain jos niihin liittyvät to- delliset rakkauden teot.

Tarvitaan aktiivista perhetyötä. Tarvitaan eku- meenista avoimuutta sekä samalla ihmisten rohkaise- mista elämään omaa orto- doksisuuttaan. Entä miten seurakunta kohtaa van- hukset, vammaiset, työttö- mät, syrjäytyneet. Entä maahanmuuttajat? Miten otamme vastaan uuden tu- lijan tai etsijän? Voiko litur- ginen käyttäytymisemme, joka on täynnä kunnioitus- ta ihmistä kohtaan, olla malli myös muulle kohtaa- miselle?

Tarvitaan myös moti- voivaa johtajuutta. Kirkon palkattujen työntekijöiden tulee olla mahdollisuuksi- en luojia seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. Tarvitaan ihmisiä, jotka toimivat kirkon aktiivisina, elävinä jäseninä lähim- mäistensä parhaaksi ja Ju- malan kunniaksi.

Document info
Document views122
Page views122
Page last viewedFri Jan 20 04:47:59 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments