X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 17 / 36

112 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 36

Helluntaina 50 päivää pää- siäisestä tapahtunut Pyhän Hengen laskeutuminen apostoleille oli selvästi tar- koitettu koko seurakunnal- le: ”Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydä- miimme antamalle meille Pyhän Hengen”. Ortodoksi- sessa kirkossa kaikki liturgi- set jumalanpalvelukset al- kavat rukouksella: ”Taivaal- linen kuningas, lohduttaja, totuuden henki, joka pai- kassa oleva ja kaikki täyttä- vä, hyvyyden lähde ja elä- män antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta, oi Hyvä, mei- dän sielumme”. Basileios Suuren liturgiassa pappi ru- koilee: ”Vahvista meidät Py- hän Hengen voimalla tähän palvelukseen.” Pyyntö lau- sutaan monikossa: ”Vahvis- ta meidät.” Se tarkoittaa kaikkia, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen! Tätä samaa hengen vahvistusta tarvitsemme kaikissa elä- mämme tilanteissa, ja sa- maa vahvistusta meidän tu- lee levittää maailmassa elä- ville. Kirkkomme rukoukset sisältävät ihmiselämään niin suurta viisautta, että jatkossa täytyy enemmän yrittää asettua sanojen taak- se. Sama asia koskee kaik- kea rukouselämää. Karmeaa on joskus havahtua siihen, että elämällä suhteessa toi- siin ihmisiin ja rukouksella

on hirvittävä ristiriita.

Samassa liturgiassa pappi rukoilee: ”Sinä Juma- la olet osoittanut meille pe- lastuksen tien ja ilmaissut meille taivaalliset salaisuu- det, sillä Pyhän Henkesi voi- malla olet asettanut meidät tähän palvelukseen.” Taas monikossa: ”Olet asettanut meidät tähän palveluk- seen.” Taas kerran tarkoite- taan koko läsnä olevaa kan- saa, joka osallistuu juma- lanpalvelukseen. Leivän ja maljan muuttumisen jäl- keen pappi rukoilee, taas monikossa: ”Me rukoilem- me sinua, pyhien Pyhä, si- nun armosi hyvästä tahdos- ta tulkoon Pyhä Henki mei- dän päällemme ja näiden esillä olevain lahjain päälle ja tekemään tämän leivän meidän Herramme Jeesuk- sen Kristuksen totiseksi kal- liiksi ruumiiksi ja tämän maljan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen toti- seksi vereksi.”

Niin kuin me näemme, huolimatta siitä, että pappi lausuu leivän ja maljan muuttumissanat, pyydäm- me nöyrästi, että Pyhä Hen- ki tulee vahvistamaan nämä muuttumiset. Tässä Pyhä Henki tulee antamaan meil- le heikoille ihmisille ja mei- dän toiminnallemme juma- lallisen leiman, ja tähän osallistuu koko Pyhä Kolmi- naisuus.

Jumala on antanut ih-

misille mahdollisuuksia tul- la Pyhän Hengen johdolla luomakunnan palvelijoiksi. Älyn ja viisauden avustami- na ihmiset voivat yrittää pa- rantaa luomakunnan ole- mista, jotta se tulisi viihtyi- sämmäksi sekä eläinten, kasvien ja ihmisten kannal- ta elinkelpoisemmaksi. Suh- tautumisemme muihin ih- misiin on oltava lempeää, ystävällistä, suvaitsevaista, täynnä rakkautta – on olta- va aina valmis anteeksian- tamiseen ja sovintoon.

Kirkon jäsenyys on aina asia, jota meidän tulee ar- vostaa oikealla tavalla. Pap- pisseminaarissa aikanaan pohdimme ihmisten suhtau- tumista pappeihin ja sitä, arvostetaanko kansan kes- kuudessa pappeja. Me oppi- laat olimme sitä mieltä, että ei arvosteta. Silloinen opet- tajamme, joka siihen aikaan oli vielä pappi, oli vakaasti sitä mieltä, että ortodoksi- pappeja pidetään hyvin ar- vostettuina. Hän oli oikeas- sa. Eri kirkollisissa toimi- tuksissa ja ennen kaikkea hautajaisissa ihmiset suh- tautuvat suurella kunnioi- tuksella kirkkoa kohtaan. Sen vuoksi kirkon jumalan- palveluselämällä on keskei- nen merkitys ja tehtävä ih- misen uskonelämän vaalija- na. Jumalanpalveluksessa Pyhä Henki toimii ja tekee työtä, vaikka meidän vaja- vaiset silmämme eivät aina kykene kaikkea tätä hyvää näkemään.

Kunnioittakaa ja arvos- takaa toisianne!

Isä Petri Ratilainen

Document info
Document views112
Page views112
Page last viewedTue Jan 17 13:54:02 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments