X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 20 / 36

133 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 36

“Eilen minut sinun kanssa- si ristiinnaulittiin, oi Kris- tus. Tänään minut ylenne- tään sinun kanssasi. Eilen minä kuolin Kristuksen kanssa. Tänään minä pa- laan takaisin elämään hä- nen kanssaan. Eilen minut haudattiin sinun kanssasi, oi Kristus. Tänään minä nousen sinun kanssasi ylös haudasta.”

Tämä 300-luvulla elä- neen pyhän Gregorioksen, Naziansin piispan pääsiäi- saarnan katkelma, joka myös lauletaan ortodoksi- sessa pääsiäisen aamupal- veluksessa, ilmaisee selke- ästi pääsiäisen todellisen merkityksen meidän elä- mällemme Kristuksen yh- teydessä: pyhän kasteen kautta meidät on liitetty Kristuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnou- semuksen osallisuuteen. Se, mitä Kristukselle ta- pahtuu, tapahtuu meille- kin, sillä hän on meidän

elämämme. Näin jokainen Herran pääsiäinen on mei- dän vuotuinen kastejuh- lamme, jonka tulisi muis- tuttaa meitä siitä, että mei- dät on pyhässä kasteessa “puettu Kristukseen.” Me olemme tässä ja nyt jo uu- den elämän lapsia ja uu- den elämän kansalaisia. Mutta mitä sitten tämä uusi elämä oikein tarkoit- taa ja millä tavoin se näkyy tämän maailman keskellä?

Vastaus on varsin yk- sinkertainen, mutta sen to- teuttaminen onkin jo vai- keampaa. Uusi elämä ja uusi ihmisyys tulee parhai- ten esille kristillisessä rak- kaudessa, joka on valmis antamaan ja uhraamaan kaikkensa rakkautensa tähden. Kristus antaa meil- le tällaisesta rakkaudesta syvimmän esimerkin omal- la elämällään, jota meidän hänen opetuslapsinaan tu- lisi seurata. “Siitä kaikki tuntevat teidät minun ope-

Toimintaa ja tapahtumia

tuslapsikseni, kun te rakas- tatte toinen toistanne,” ja “rakastakaa toinen toistan- ne sillä rakkaudella, jolla minä olen teitä rakasta- nut.”

Näin Vapahtaja opas- taa meitä uuden elämän tielle, ja tämä on ainoa mahdollinen tie meille kristityille, joiden tehtävä- nä on voittaa maailma Kristukselle nöyrän, palve- levan rakkauden kautta. Mutta tämän tien kulkemi- nen ei ole helppoa, sillä se merkitsee jatkuvaa taiste- lua omaa itsekkyyttä ja yl- peyttä vastaan eli “vanhaa ihmistä” vastaan, “joka pe- tollisia himoja seuraten tu- hoaa itsensä,” kuten vanha kasterukous asian ilmai- see. Joka kerta, kun me Ju- malan avulla voitamme ja unohdamme oman itsem- me toisten tähden, tuo uusi elämä, joka kerran en- simmäisenä pääsiäisaamu- na koitti Kristuksen tyhjäs- tä haudasta, tulee esille tä- män maailman keskellä edes hetken ajaksi ja muut- taa ja kirkastaa sitä “juma- lallisen rakkauden” val- keudella.

Isä Markus Aroma

Document info
Document views133
Page views133
Page last viewedSun Jan 22 11:05:56 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments