X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 21 / 36

125 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 36

Ruumiin ja hengen ravinnosta

Rakkaani, kun istutte pöy- dän ääressä, muistakaa, että siitä noustuanne tei- dän on mentävä rukoile- maan. Täyttäkää vatsanne kohtuullisesti niin, ettei teistä aterian jälkeen ole vaikeaa notkistaa polvian- ne ja rukoilla Jumalaa. Et- tekö ole nähneet, kuinka aasit seimestä syötyään ovat valmiit kävelemään, kantamaan kuormia ja näin palvelemaan niille so- pivalla tavalla?

Mutta kun te nousette pöydästä, te ette pysty te- kemään yhtään mitään. Kuinka te olette aaseja kel- vottomampia tuossa suh- teessa? Miksi minä sanon näin? Siksi, että aterian jäl- keen teidän tulisi olla kaik- kein virkeimmillänne ja valppaimmillanne. Päiväl- lisen jälkeinen aika on kii- toksen kantamista varten ja sen, joka kantaa kiitosta, ei pitäisi olla juovuksissa, vaan raittiina ja täysin he-

reillä. Päivällisen jälkeen älkäämme menkö nukku- maan, vaan rukoilemaan, sillä muussa tapauksessa meistä voi tulla pahempia kuin järjettömät elukat.

Tiedän, että monet teistä tuomitsevat sen, mitä sanon, ja luulevat mi- nun tyrkyttävän uusia, vie- raita tapoja heidän elä- määnsä. Mutta minä tuo- mitsen vielä voimakkaam- min sen iljettävän tavan, joka nyt vallitsee keskuu- dessamme. Kristus on teh- nyt aivan selväksi, että ruokailtuamme meidän ei pitäisi mennä sänkyyn nukkumaan, vaan rukoile- maan ja lukemaan pyhiä kirjoituksia. Kun hän oli erämaassa ruokkinut suu- ren kansanpaljouden, hän ei lähettänyt heitä sen jäl- keen nukkumaan, vaan ko- kosi heidät kuuntelemaan jumalallisia opetuksia. Hän ei ollut täyttänyt hei- dän vatsaansa ratkeamis-

pisteeseen saakka eikä an- tanut heidän juoda liian paljon, vaan kun hän oli tyydyttänyt heidän nälkän- sä ja janonsa, hän johdatti heidät hengellisen ravin- non pariin. Tehkäämme me myös samoin.

Jos me alusta pitäen ope- tamme lapsiamme rakasta- maan todellista viisautta, niin heille koituu siitä enemmän rikkautta ja kun- niaa kuin maallisista rikka- uksista. Jos tahdot tehdä lapsestasi todella rikkaan, niin opeta hänelle tämä: se on todella rikas, joka ei pyri saamaan itselleen suu- ria omaisuuksia eikä pyri ympäröimään itseään rik- kauksilla, vaan on vähään tyytyväinen. Opeta häntä suhtautumaan välinpitä- mättömästi tämän elämän katoaviin kunnianosoituk- siin. Tällä tavoin hänestä tulee todella kuuluisa ja

kunnioitettu. Olitpa sitten köyhä tai rikas, sinä pystyt opettamaan tämän. Älä opeta sitä, kuinka hän voi- si nauttia pitkästä maan- päällisestä elämästä, vaan opeta häntä iloitsemaan tulevan maailman äärettö- mästä, iankaikkisesta elä- mästä. Anna hänelle suu- ria asioita äläkä pieniä.

He tarvitsevat mallin elämää varten eivätkä tyh- jiä puheita; luonnetta ei- vätkä oveluutta; tekoja ei- vätkä sanoja. Nämä takaa- vat heille Jumalan valta- kunnan ja siunauksen. Älä tee hänestä teräväkielistä, vaan puhdista hänen sie- lunsa. Minä en tarkoita täl- lä sitä, että maalliset opin- not olisivat arvottomia ja että niitä pitäisi vähätellä, vaan sitä, ettei pidä keskit- tyä ainoastaan niihin. Älä luule, että ainoastaan munkkien tarvitsee lukea Raamattua. Raamatun tun- teminen on vielä tarpeelli- sempaa kotoa maailmalle lähteville lapsille.

Kasvattakaamme lap- semme sillä tavoin, että he pystyvät kestämään kai

Document info
Document views125
Page views125
Page last viewedFri Jan 20 16:03:31 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments