X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 22 / 36

134 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 36

kenlaisia vaikeuksia ja kohtaamaan vaikeudet hämmentymättä, kun ne tulevat. Meitä odottaa suu- ri palkkio, sillä jos taiteili- joita, jotka tekevät kunin- kaista patsaita ja muotoku- via, pidetään suuressa ar- vossa, niin eikö Jumala siunaa kymmenentuhatta kertaa enemmän niitä, jot- ka kirkastavat ja kaunista- vat hänen kuninkaallista kuvaansa (sillä ihminen on Jumalan kuva)? Kun me opetamme lapsiamme ole- maan kilttejä, lempeitä, anteeksiantavaisia (nämä kaikki ovat Jumalan omi- naisuuksia), anteliaita, lä- himmäisiä rakastavia ja suhtautumaan välinpitä- mättömästi tähän maail- manaikaan, me juurrutam- me hyveitä heidän sieluun- sa ja kirkastamme heissä olevaa Jumalan kuvaa. Tämä on meidän tehtä- vämme: kasvattaa itseäm- me ja lapsiamme jumali- suudessa. Muussa tapauk- sessa, millä me puolustam- me itseämme Kristuksen tuomioistuimen edessä?

Pyytäkäämme Jumalaa auttamaan meitä tässä kas- vatustehtävässämme. Jos hän näkee, että me yritäm- me huolehtia tästä asiasta, hän auttaa meitä. Mutta jos me laiminlyömme sen, hän ei auta meitä. Jumala auttaa niitä, jotka tekevät työtä ja näkevät vaivaa, mutta laiskoja hän ei auta. Kukaan ei auta passiivista henkilöä, vaan sitä, joka tekee työtä. Hyvä Jumala itse saattaa tämän työn päätökseen niin, että mei- dät kaikki katsotaan arvol- lisiksi tulemaan osallisiksi hänen lupaamistaan siuna- uksista, hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, mei- dän Herramme armon ja ihmisrakkauden tähden. Hänen ja Pyhän Hengen kanssa olkoon ylistys, kun- nia ja voima Isälle nyt ja aina ja iankaikkisesta ian- kaikkiseen. Aamen.

Käännös isä Markus Aroma

V alamon luostarissa työskentelee vuosit- tain vapaaehtoisena satoja talkoolaisia. Nämä luostarin ystävät saapuvat Valamoon ympäri Suomea, aina ulkomaita myöten. Nuorimmat, vanhempiensa

mukana tulleet talkoolaiset ovat olleet noin 10-vuotiai- ta. Vanhin tähän mennessä on ollut 93-vuotias. Seson- kiaikoina (kesäkuukaudet, joulu ja pääsiäinen) Vala- mossa ahkeroi jopa 50 tal- koolaista kerrallaan. Olin

itse ensimmäistä kertaa tal- koissa elokuussa 2005. Sen jälkeen talkoilin toisen vii- kon marraskuussa. Viikot olivat varsin erilaisia. Mar- raskuussa Valamossa oli huomattavasti hiljaisem- paa kuin elokuussa.

Kenenkään talkoolai- sen uskontokuntaa ei kysy- tä, mutta arvioiden mu- kaan ortodoksit ovat jou- kossa vähemmistönä. Ei- ortodokseilta toivotaan ai- noastaan kunnioitusta vel- jestöä ja luostarin tapoja kohtaan. Helleasut (eli hi- hattomat paidat, shortsit tai minihameet) eivät sovi luostariin. Naisten olisi li-

Document info
Document views134
Page views134
Page last viewedSun Jan 22 17:04:20 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments