X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 23 / 36

123 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 36

säksi toivottavaa käyttää huivia tai muuta päähinet- tä. Koirat on jätettävä ko- tiin mutta kissan tuomi- seen saattaa lupa hellitä- kin. Päihteiden käyttö ei talkooaikana ole sallittua. Tupakoida saa ainoastaan merkityillä paikoilla. Vi- heltäminen ei myöskään ilahduta igumenia. Hiljai- suus laskeutuu luostarin ylle klo 22.

Suoranaista pulaa ei tal- koolaisista ole ollut. Siksi talkoisiin haluavan kan- nattaa toimittaa hakemuk- sensa luostariin hyvissä ajoin ennen toivomaansa ajankohtaa. Juhlapyhien aikaan sekä luostarin vie- rasmäärä että henkilökun- nan kiire ovat huipussaan. Tällöin on talkoisiin otettu yleensä ainoastaan ”van- hoja” talkoolaisia, jotka tietävät ennestään mitä tehdä. Talkoolaiseksi voi hakea joko vapaamuotoi- sella kirjeellä tai luostarin vastaanotosta saatavalla hakemuskaavakkeella.

Matkat luostariin on maksettava itse. Asuminen on sen sijaan ilmaista, sa- moin ruokailu. Sauno- maan on mahdollisuus päästä kolme kertaa viikos- sa. Vapaa-ajalla voi osallis- tua ilmaiseksi opastetuille kierroksille. Muistoesine- myymälän tuotteista tal- koolaisille myönnetään muutamia poikkeuksia lu- kuun ottamatta 10 %:n alennus. Kesäaikaan voi myös osallistua Ms Sergein risteilyille puoleen hin- taan.

Alle viikon mittaisiksi jaksoiksi ei talkoolaisia yleensä oteta. Useimmat

viipyvät luostarissa kaksi viikkoa. Mutta ovatpa in- nokkaimmat jääneet vuosi- kausiksikin. Työaika on kahdeksan tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa. Päivä saattaa olla lyhyem- pikin, mikäli urakka saa- daan valmiiksi nopeam- min. Tulo- ja lähtöpäivinä ei ole töitä. Työaika ei vält- tämättä ole kahdeksasta neljään. Esimerkiksi muis- toesinemyymälässä on aamu- ja iltavuorot ja opastettujen kierrosten ajat riippuvat asiakkaiden toivomuksista.

Talkoolaiset majoittuvat talkoolaisten taloon, jossa asuminen vaatii tietynlais- ta urheiluhenkeä. Vessat ja suihkut ovat käytävillä, ja jonoja saattaa syntyä. Vaikka hiljaisuus alkaa klo 22, on täydellistä äänettö- myyttä kohtuutonta odot- taa. Huoneen joutuu luul- tavasti jakamaan toisen sa- maa sukupuolta olevan tal- koolaisen kanssa. Tieten- kin yhtaikaa tulevat kave-

rukset pääsevät samaan huoneeseen. Pariskunnista ainoastaan naimisissa ole- vat voivat yöpyä samassa huoneessa. Valamossa ei eletä synnissä.

Talkoolaiset työskente- levät muun muassa keittiö- apulaisina, tarjoilijoina, marjanpoimijoina, puun- pilkkojina, ruohonleikkaa- jina, siivoojina, matka- muistonmyyjinä ja oppai- na. Työtehtävä saattaa vaihtua useaankin kertaan. Mahdollisista erikoistai- doistaan tai työrajoitteis- taan kannattaa mainita ha- kemuksessa. Oppaaksi ha- luaville järjestetään keväi- sin erityinen opaskoulutus. Tulevana kesänä taitavat remonttimiehet ovat erityi- sen tervetulleita.

Vaikkei talkooviikko ole kenellekään mikään le- poloma, ovat jotkut työt raskaampia kuin toiset. Tämä herätti ainakin mi- nussa välillä kateutta. ”Miksi tuo sai istuskella kirkkovahtina koko päivän, kun minä leivoin hiki ha- tussa sämpylöitä?” mana-

sin mielessäni yhtenä ilta- na jalat turvoksissa. Saa- tuani seuraavalla kertaa osakseni helpomman työn, podin vuorostani huonoa omaatuntoa. Kaikki työt on kuitenkin tehtävä, joten jo- kaisen työpanos on yhtä ar- vokas. Minkäänlaista hie- rarkiaa, jossa kauemmin talkoissa ollut pääsisi ko- hoamaan, en ainakaan minä havainnut. Koska maalliset tittelit jätetään talkoisiin tullessa kotiin, talkooporukassa ihmiset tutustuvat toisiinsa nimen- omaan ihmisinä. Sellaista tasa-arvoa saa maailmassa harvemmin kokea. Ehkä juuri tästä syystä vain har- va saa kertakäynnillä Vala- mosta tarpeekseen. Talkoo- laisiin pätee tuttu sääntö: 90 % palaa rikospaikalle.

Talkoissa olo on elämistä osana luostarin arkea. Tä- ten Valamoon pääsee tu- tustumaan aivan eri tavoin kuin hotellivieraana. Tal- koolaisten talossa kuulee tarinoita, joita ei opaskier- roksella tai kirjoissa kerro- ta. Työn ohessa tutustuu uusiin ihmisiin – veljes- töön ja toisiin talkoolaisiin. Ja aika, se kuluu uskomat- toman nopeasti. Vanhoille Valamon kävijöille talkoo- viikko merkitsee myös ys- tävien jälleennäkemistä. Vain yhdestä asiasta saat- taa olla tarpeellista varoit- taa: joidenkin kohdalla tal- kooviikot ovat johtaneet ortodoksiseen kirkkoon liittymiseen.

Talkoolaishakemuksen voi lähettää osoitteeseen: Valamon luostari, Vala- montie 42, 79850 Uusi-Va- lamo.

Aino Liljenbäck

Document info
Document views123
Page views123
Page last viewedFri Jan 20 07:58:07 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments