X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 26 / 36

114 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 36

O len kuullut paljon erilaisia enkelitari noita. Jotkut niistä ovat vain mielikuvituksen tuotteita, mutta suurin osa niistä perustuu johonkin syvälliseen kokemukseen, joka on jäänyt pysyvästi mieleen. Usein enkelin il- mestyminen liittyy näissä kuvauksissa johonkin on- gelmaan tai ratkaisematto- maan tilanteeseen, joita nuo Jumalan sanansaatta- jat ovat tulleet helpotta- maan tai selventämään.

Me aikuiset suhtau- dumme joskus epäilevästi enkeleiden näkyvään olo- muotoon. Kenties me pel- käämme tulevamme joten- kin leimatuksi tai ajatte- lemme, ettei kukaan kui- tenkaan usko tai että meitä pidetään vähintään joten- kin omituisena. On hel- pompi sanoa, että uskon enkeleihin, kuin että olen nähnyt sellaisen. Lapset ovat vilpittömiä ja hyväus- koisia, siksi he kertovat ko- kemuksistaan helpommin. Ehkä sen takia enkelit heil- le useammin näyttäytyvät- kin. Toivottavasti me van- hemmat emme kiellä las-

temme näkyjä mielikuvi- tuksen tuotteena vain sen takia, jos itse emme näe.

Enkeli voi näyttäytyä siivekkäänä henkiolentona tai sitten ihan tavallisen ih- misen näköisenä, mutta jonkinlaiset yliluonnolliset kyvyt omaavana. Eräs en- kelitarina kertoo tapauk- sesta, jossa enkeli opasti asunnon valinnassa hy-

myilemällä ja kutsuvasti viittoillen, toisessa tarinas- sa enkeli tuli vanhuksen muodossa keskustelemaan ventovieraan ihmisen kanssa ja antoi ratkaisun mieltä painavien asioiden hoitamiseen. Kummassa- kaan tapauksessa kukaan muu ei nähnyt tätä hah- moa. Eli missä ja kuka ta- hansa voi kohdata enkelin,

jos vain sallii sen.

Kristuksen ylösnou- semuksenkin yhteydessä enkeli laskeutui taivaasta maan vavahdellessa ja jä- ristessä. Enkeli vieritti pai- navan kiven pois haudan edestä. Enkeli oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Tämä siivekäs olento ilmoitti pelästyneil- le mirhantuojanaisille, jot- ka olivat tulleet voitele- maan Kristuksen ruumiin tuoksuöljyllä, että Kristus on noussut kuolleista. Nai- set lähtivät peloissaan ja riemuissaan viemään vies- tiä eteenpäin Jeesuksen opetuslapsille.

Kertokaa kokemuksis- tanne enkeleistä tai kirjoit- takaa vaikka enkeleiden inspiroima runo:

”Lapsena olo niin huoleton on, suojelusenkeli voittamaton kulkee rinnalla lapsosen tien, puhtain sydän on parahin tie.

Nuorella pulmia matkassa monta, enkelin tehtävä toivotonta. Kunpa vain uskosi säilytät ja turhat kiusaukset häivytät.”

Maailma on täynnä ih- meitä, kun vain jaksaa us- koa, toivoa ja rakastaa.

Leena Lomu

Document info
Document views114
Page views114
Page last viewedWed Jan 18 09:14:50 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments