X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 27 / 36

144 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 36

A frikka oli länsimai- sen tutkimuksen historiassa pitkään osa niin sanottua toisten tutkimisen traditiota. Sen pohjana oli tieteellinen ra- sismi, jonka juuret ovat 1600-luvulla. Tieteellisen rasismin luoma erilaisen etnisten ryhmien tutkimus synnytti myös käsityksen roduista.

Afrikan alistaminen Euroopan siirtomaaksi sai aikaan vuorovaikutuksen, jossa kolonisoija lähestyi kolonisoitua ja loi kohtees- taan mielikuvia, uskomuk- sia ja arvioita. Tämä kuva Afrikasta on meille tuttu matkakertomuksista, joissa 1600-luvulta lähtien kerrot- tiin afrikkalaisesta ihmises- tä johdonmukaisen kään- teisellä ajatusprosessilla. Näin meidät länsimaalaiset määritti se, mitä meillä on, ja afrikkalaiset se, mikä heiltä puuttui. Syntyi 1900- luvulle asti sitkeästi elänyt vastakohtaparien kulttuuri, josta esimerkkeinä ovat sa- naparit kristitty-pakana, si- vistynyt-villi ja valkoinen- musta.

On hyvä muistaa, että aasialaisten ja afrikkalais- ten ohella myös meidän or- todoksien keskeiset kult- tuuripiirit Lähi-idässä ja lä- hialueillakin on niputettu samantyyppisen keskuste- lun osaksi. Egyptin, Irakin tai Syyrian kristillinen pe- rinne nähtiin lännessä pit- kään eurooppalaisen sivili- saation ja kielten kehdok- si, joka on kuitenkin ka- donnut tai eli ylevämmäs- sä muodossa protestantti- sessa lännessä.

Apostolien aikana Afrik- kaan levinnyt kristillinen perinne kukoisti pitkään Itä- ja Pohjois-Afrikassa (Sudanissa, Etiopiassa ja Egyptissä). Arabivalloituk- set ja islamin nousu 600- luvulla olivat kohtalokas isku ortodoksisuudelle. Erityisen merkityksellinen se oli siksi, että islamin voittokulun jälkeen orto- doksisuus ei ollut enää Etiopiaa ja Egyptiä lukuun ottamatta afrikkalaisten oma uskonto. Esimerkiksi Afrikan merkittävimmän ortodoksisen kirkon Alek- sandrian patriarkaatin ara- biankielinen papisto kor- vattiin keskiajan lopulla kreikkalaisella.

Aleksandrian patriar- kaatti oli 1600-luvulla ka- dotuksen partaalla. Tuol- loin patriarkaattiin kuului vain noin kuusisataa kris- tittyä. Egyptin valtaväestö pysyi uskollisena koptikir- kolle. 1800-luvun alussa oli vaikea kuvitella, että kristillisyys oli ollut ensim- mäisellä vuosituhannella elinvoimainen itäinen us- konto, sillä vanhoissa idän kristillisissä keskuksissa, kuten Aleksandriassa, jäl- jellä olivat vain rauniot suuruudesta.

Aleksandrian patriar-

kaatin uusi kukoistus alkoi turkkilaisen ottomaani-im- periumin heikkenemisen myötä 1800-luvun puolivä- lissä. Tuolloin alkoi kreik- kalaisten ja arabikristitty- jen joukkomuutto Egyptin alueelle. Erityisesti kauppi- aina ja hotellinpitäjinä kunnostautuneet kreikka- laiset ja arabiortodoksit pe- rustivat seurakuntia ja ra- kennuttivat uusia kirkkoja.

Toisen maailmansodan aattona patriarkaatti oli uuden tien alussa. Arviolta 250 000 Egyptin kreikka- laista muutti pois patriar- kaatin alueelta. Se pakotti Aleksandrian kirkon aloit- tamaan laajentumisen ete- lään. Aleksandrian patriar- kaatin uudistuminen hen- kilöityi 1970- ja 80-luvuilla erityisesti patriarkka Part- heniokseen. Vuonna 1996 kuollut Parthenios oli Aleksandrian kirkon uu- distaja. Parthenios kannat- ti avoimia suhteita muihin uskontoihin. Hän kunnioit- ti islamin ja juutalaisuuden yhteisiä juuria ortodoksi- suuden kanssa.

Parthenios oli myös Etelä-Afrikan apartheid- politiikan vastustaja. Hän tuki aktiivisesti pyrkimyk- siä pitkään vankeudessa olleen presidentti Nelson Mandelan vapauttamisek- si. Patriarkka Parthenios uskoi, että Aleksandrian

ortodoksisuuden tulevai- suus ei ole kreikkalaisissa, vaan Afrikan kanta-asuk- kaissa, afrikkalaisissa ja arabeissa.

Afrikan ortodoksisuus tuli- si palauttaa sen alkuperäi- seen globaalin ongelman- asettelun piiriin. Olennais- ta ei ole meidän näkemyk- semme Afrikasta vaan se, että Afrikka on osa koko maapallon kattavaa itse- ymmärrystä.

Monikasvoinen Afrik- ka kasvaa. Zimbabwe, Norsunluurannikko tai Su- dan ovat koko ajan otsi- koissa ihmisoikeustragedi- oidensa vuoksi. Vähem- män sen sijaan puhutaan siitä, että esimerkiksi Bots- wanassa, Mosambikissä tai Ugandassa talous on kas- vanut jo 15 vuotta 3-4 pro- sentin vuosivauhdilla. Tär- keää on myös se, että YK:n mukaan noin 20 Afrikan valtiota on muuttunut 2000-luvun aikana demo- kraattisiksi. Kansainväli- nen apu Afrikan mante- reelle on kasvanut 50 pro- sentilla vuodesta 1997.

Kaikki yhdessä globali- saation kanssa varmistavat sen, että Euroopan tulevai- suudesta keskusteltaessa Afrikalla tulee olemaan sii- nä tärkeä osansa.

Ortaid mukana kehittämässä maaseudun elinolosuhteita Etiopiassa

Ortaid aloittaa Etiopian orto- doksisen kirkon kanssa maa- seudun kehityshankkeen. Sen puitteissa järjestetään koulutusta muun muassa kastelujärjestelmien ja kar- janhoidon kehittämisessä. Tänä vuonna alkava ke- hityshanke (HAIK Integrated Rural Development Pro- ject) parantaa Etiopian maaseutuyhteisöjen toiminta- kykyä ja luonnonvarojen hallintaa. Hanke tähtää myös luonnonvarojen parempaan hallintaan ja säilyt- tämiseen sekä osuuskuntien kehittämiseen.

Etiopian ortodoksisen kirkon kehitysyhteistyön osaston (DICAC) ja Etelä-Wollon hiippakunnan to- teuttama hanke keskittyy kolmen maatalousyhdistyk- sen alueelle Etelä-Wollossa. Hankkeen hyödynsaajien määrä on 20 000 henkilöä eli noin neljätuhatta

Document info
Document views144
Page views144
Page last viewedTue Jan 24 21:55:09 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments