X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 29 / 36

131 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 36

la. Synodien kautta selvi- tettiin myös hyvin käytän- nöllisiä seikkoja, esimer- kiksi pääsiäisen ajankoh- taa, piispojen keskinäistä järjestystä, ikonien oikeaa kunnioittamista koskevia kysymyksiä. Synodien pää- tökset olivat kaikkia kristit- tyjä velvoittavia.

Vaikka joskus käytetään termejä ”ortodoksinen itä” tai ”roomalaiskatolinen kirkko”, silloin kun puhu- taan ekumeenisista syno- deista, nämä termit eivät ole sopivia, koska silloin kirkko ei ollut jakautunut, ja yhtenäisyyttä uhkaavia ongelmia ratkomaan eku- meeniset synodit kokoon- tuivat.

Dogmaattiset, eettis- moraaliset tai hallinnolliset päätökset, joita tehtiin, varmistivat rauhan niin kirkolle kuin keisarikun- nallekin. Tästä sanoi keisa- ri Konstantinus Suuri pu- heessaan Nikean I synodin avajaisissa: ”Minun mie- lestäni Jumalan kirkon si- säinen häiriö on vaaralli- sempi kuin mikään sota tai mikään kauhistuttava tais- telu, ja tämä tekee minut surulliseksi enemmän kuin ulkoiset uhat.” (Eusebios).

Nyt on kulunut 1690 vuotta ensimmäisestä eku- meenisesta synodista, ja ortodoksinen kirkko ja osittain myös roomalaiska- tolinen kirkko noudattavat ekumeenisten synodien päätöksiä vaalien niitä kuin hengellistä aarretta, jota ilman ei voi olla hyvää järjestystä Kristuksen kir- kossa. Synodit ratkoivat ongelmia, jotka häiritsivät kirkon toimintaa. Ymmär- rämme, kuinka tärkeitä edelleen ovat ekumeenis- ten synodien päätökset meille, jotka näemme kris- tikunnan hajanaisuuden ja ”kirkkojen” suuren luku- määrän, joka on monista muista syistä kuin Kristuk- sen opetuksen takia levin- nyt maailmaan.

Isä Ion Durac

M i n u n B y s a n t t i n i k a u k a n a j a l ä h e l l ä . S u o m e n B y s a n t t i k o m i t e a r y , 2 0 0 5 . 2 4 2 s .

Document info
Document views131
Page views131
Page last viewedSat Jan 21 22:19:07 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments