X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 3 / 36

135 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 36

Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat

Suomen Kirkko-Mediat Oy Seitsemäs vuosikerta, painosmäärä 5 200 kpl.

Kari M. Räntilä Puh. 040 550 6272

Heikki O. Jokinen Puh. 050 524 6007

Rautatienkatu 52 E, 13210 Hämeenlinna

analogi.toimitus@pp.inet.fi

Tampereen kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10 A, 33100 Tampere Puh. (03) 3141 2700 (tipe klo 913)

Kirkkoherra Markku Toivanen (pj.), kirkkoherra Markku Aroma , kirkkoherra Petri Ratilainen (vpj.), isä Kai Sahlberg, isä Harri Kahila, Marita Jouhki-Inkinen, Eeva Manni, kanttori Leena Lomu ja Johan Nyman

Lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa

1/1 sivua 400 e, 1/2 sivua 300 e 1/4 sivua 160 e, 1/8 sivua 80 e, 1/16 sivua 40 e Ilmoitukset toimituksen osoitteella. Tilinumero 800018-291602.

Painopaikka Uusimaa Oy, Porvoo 2006. ISSN 1458-9257

JEESUKSEN RISTIINNAULITSEMINEN 14.4. "Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: `Nainen, tämä on poikasi!´ Sitten hän sanoi opetuslapselle: `Tämä on äitisi!´" Joh. 19:26,27

7. HUHTIKUUTA 2006

ietojen ja mielipiteiden vapaa liikkuvuus on peruuttamattomasti sitonut mei- dät kansainvälisyyteen ja vuorovaikutukseen. Olemme tulleet tilanteeseen, T j o s s a j o u d u m m e t a r k a s t e l e m a a n k i r k k o k u n t a a m m e j a m a a m m e k i r k o l l i s u u t ta osana laajaa kansainvälistä yhteisöä, jossa henkiset ja uskonnolliset arvot usein poikkeavat omistamme. Koska Suomi on Euroopan unionin jäsen,on meidän ene- nevästi ajateltava, että myös kirkkokuntamme tulevaisuus on osa Euroopan unio- nin henkistä ja uskonnollista tulevaisuutta. -

Muuttuneessa toimintaympäristössä näyttäisikin siltä,että kauan ei kirkkokun- tamme tule enää toimeen vain yhden tai kahden toimijan voimin kansainvälisten suhteiden hallinnassa. Sitä tukemaan tarvitsisimme oman toimielimen.Voisimme kutsua sitä vaikkapa kirkkokunnan kansainvälisten suhteiden neuvostoksi.

siantuntijaelimenä neuvoston tehtä- vänä olisi luotettavasti arvioida ja kä- sitellä kirkkoomme kohdistuvia haas- teita. Näiden asioiden valmistelijana ja esit- telijänä se varmistaisi,että kirkkokunnallam- me on monipuolinen ja syvällinen tieto or- todoksisen kirkon kansainvälisestä tilantees- ta. Näissä asioissa se toimisi arkkipiispan apuna, hän myös nimittäisi sen jäsenet yh- teistyössä piispainkokouksen kanssa. A

Neljästi vuodessa kokoontuva neuvos- to voisi tehdä konkreettisia ja perusteltuja ehdotuksia kirkon edustamisesta yhdessä arkkipiispan kanssa. Tämän lisäksi sillä voisi olla kolme vastuualuetta.Se valmistelisi kirkollishallitukselle vuosiraportin kirk- kokunnan kansainvälisten suhteiden haasteista. Se laatisi kirkol- liskokoukselle joka kolmas vuosi taloudellisen suunnitelman kansainvälisyyteen ja ulkosuhteisiin liittyvän koulutuksen ja tut- kimuksen tarvitsemasta panostuksesta kirkossamme. Tarvitta- essa se myös avustaisi piispainkokousta,kirkollishallitusta ja seu- rakuntia kansainvälisten suhteiden hoidossa.

idän myös tärkeänä kirkkomme sisäisten henki- lösuhteiden kannalta, että jokin edellä hahmo- tetun kaltainen kansainvälisten suhteiden neu- vosto edustaisi toiminnassaan avoimuutta ja siten poikkeaisi edukseen perinteisestä ortodoksisesta hallintotavasta. Siksi se myös tiedottaisi selkeästi toiminnastaan ja suunnitelmistaan. P

Laajapohjainen kansainvälisten asioiden hal- linta kirkossamme on yksi tulevaisuutemme me- nestystekijöistä. Asiantuntijoiden sitouttaminen kirkon yhteisten tavoitteiden taakse on järkevä linjavalinta, jolle nyt on vahvat perusteet.

aluatko lähteä pyhiinvaellukselle? Se on hyvä. Jumala sinua siunatkoon! Kirkko oli globaali jo ennen kuin globalisaatio-sana keksittiin. Muista kuitenkin, että on help- poa vaeltaa kaukomaille, mutta vaikeaa löytää lähelle. On helppoa kunnioittaa kuolleitten luita, mutta vaikeaa kunnioittaa lähimmäistä.On helppoa löytää pyhä paikka Jerusalemista, Athokselta tai Kiovasta.Vaikeaa on löytää se oman kotialttarin äärestä.

Niiden hyveiden tähden, joita harjoitat kaukana, et saa anteeksi sitä, minkä jätät tekemättä lähellä.Tässä on kirkon globalisaation perusta.

Isä

3

Document info
Document views135
Page views135
Page last viewedMon Jan 23 02:23:27 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments