X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 30 / 36

138 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 36

Miksi kuulun kirkkoon?

I hmiset ajattelevat taval- lisesti, että kirkko on rakennus, jossa toimite- taan jumalanpalveluksia ja

muita toimituksia. Sanalla kirkko tarkoitetaan monis- sa kielissä kyllä rakennus- ta, mutta alunperin tuo

sana on tarkoittanut usko- vien yhteisöä, sitä ihmis- joukkoa, joka tietyllä paik- kakunnalla muodostuu kristityistä. Sana kirkko tu- lee kreikan kielen sanasta kyriake, joka tarkoittaa Herralle kuuluvaa. Raken- nus ei sinänsä kuulu Her- ralle, vaikka se pyhitetään- kin hänen olinpaikakseen, vaan ihmiset kuuluvat Her- ralle. Rakennuksen ovat kristityt rakentaneet ko- koontumispaikakseen, koska taivasalla on hanka- la kokoontua ja puhua. Kirkkorakennuksella ei si- nänsä ole kristinuskon kannalta oleellista merki- tystä, mutta se toimii

konkreettisena paikkana, josta kristinuskon perusto- tuuksia opetetaan, Jumalaa rukoillaan ja tavataan toi- sia samalla tavalla uskovia. Rakennuksena se muistut- taa jokaista ohikulkijaa kristillisistä arvoista ja ihanteista.

Kirkko ihmisyhteisönä taas on tärkeä raamatullinen käsite. Jo Vanhassa testa- mentissa Israelin kansa muodosti ’edan, kulttiyh- teisön, joka oli sitoutunut noudattamaan Jumalan an- tamia käskyjä ja josta Ju- mala puolestaan oli sitou- tunut pitämään huolta. Tämä liitto solmittiin Sii- nain autiomaassa. Muut kansat saivat vapaasti olla mitä mieltä tahansa juma- listaan, mutta israelilaisia kehotettiin pysymään sen yhden Jumalan ohjaukses- sa, joka oli heidät pelasta- nut tuhosta ja vienyt luvat- tuun maahan.

Uuden testamentin ai- kana ’eda laajenee käsittä- mään myös kaikki muut kansat Israelin lisäksi. Tä- hän uuteen kulttiyhtei- söön, ekklesiaan eli kirk- koon, saavat tulla kaikki, jotka tunnustavat Israelin Jumalan isäkseen ja Jee- suksen Kristuksen herrak- seen. Jumala on isä siinä merkityksessä, kuin antii- kin aikana ajateltiin isästä. Isä oli perheen pää, jonka omistuksessa olivat hänen perhekuntansa, vaimo, lap- set ja orjat. Isällä oli vastuu kaikista talonsa asukkaista, ja hänen tuli hankkia heille leipä sekä suojella heitä. Herralla taas tarkoitettiin hallitsijaa, kuningasta. Jee- sus Kristus on hallitsijam- me eli kuulumme hänen valtansa alle ja joudumme noudattamaan hänen lake- jaan. Nuo lait ovat kymme- nen käskyä ja vuorisaarnan tulkinta niistä.

Document info
Document views138
Page views138
Page last viewedMon Jan 23 07:32:46 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments