X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 4 / 36

110 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 36

K uopion kaupunki ja kirkollishallituksen nykyinen sijainti- paikka eivät ole Ristolle ol- lenkaan tuntemattomia. Kuopio on hänen vanha koulukaupunkinsa, vaikka hän myöhemmin onkin asunut vuosikymmeniä pääkaupunkiseudulla. Vie- lä viime vuonna hän toimi Veikkauksen johtotehtävis- sä ja vaikutti pääkaupun- gin kiireessä. Sama meno, vaikkakin eri poljento, on hänellä vieläkin. Työn alku on ollut kiireinen, sillä juu- ri nyt tapahtuu kirkollishal- lituksen asioiden hoidossa paljon. Silti hän sanoo: – Lasku Kuopioon oli kirk- koneuvoksen työtä ajatel- len pehmeä, Risto kertoo. Hän aloittikin asioihin pe- rehtymisen ikään kuin har- joittelijana jo marraskuun alusta.

  • Varsinaisesti otin teh-

tävät vastaan edeltäjältäni Paavo Perolalta vuoden- vaihteessa. Paavo on ollut ensiarvoisen tärkeä tuki, sillä tehtäväkenttä on laa- ja.

Risto tuntee olevansa kiitollinen siitä, että hän voi aina tarvittaessa kysyä neuvoja asioihin hyvin pe- rehtyneeltä edelliseltä kirk- koneuvokselta. Siihen on Ristolla hyvä syykin:

  • Voin siten palvella

asiakkaitani paremmin ja välttää monet karikot.

Kirkkoneuvos toimii kir- kollishallituksen kanslian päällikkönä ja esittelijänä

4

kirkollishallituksen istun- noissa. Monet kirkkokun- nan lakiasioista kulkevat- kin Riston kautta. Hän sa- nookin jo nyt lyhyen koke- muksensa perusteella, että kirkkoneuvoksen tehtävät ovat hyvin vastanneet hä- nen odotuksiaan. Hän osa- si odottaa etukäteen vas- tuulleen suurta ja haasta- vaa kokonaisuutta. – Tä- män “möhkäleen” sisällä

tiesin vain muutaman ison asian tulevan eteeni vää- jäämättömän varmasti. Viime syksynä aloittelin valmistautumalla työehto- sopimusneuvotteluihin, jotka ovat jo hyvässä vauh- dissa.

Kirkkoneuvos edustaa työnantajaa muille kirkon

työntekijöille. Hallintojoh- tajana hän tuntee olevansa hyvin varmalla perustalla.

  • Kirkkomme perusta on

testattu moneen kertaan ja kestäväksi havaittu. Kir- kon sanoma ja sen missio antavat lujan pohjan tehdä myös hallinnollista työtä. Suomen ortodoksisen kir- kon asema on vahva.

Mutta vahvuus edellyt- tää myös siitä jatkuvaa huolenpitoa. Itsestäänsel- vyyksiä ei kuitenkaan ole kirkossakaan. – Etuihimme kuuluu meitä kohtaan tun- nettu arvostus ja mielen- kiinto. Itse asiassa tämä kultalautasella kannattelu on meille suuri haaste.

Kirkkokunnan jäsen-

2/2006

Document info
Document views110
Page views110
Page last viewedMon Jan 16 19:41:57 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments