X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 5 / 36

132 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 36

määrä kasvaa jatkuvasti, toisaalta hallinnollisena yhteisönä toimenpiteiden ja päätösten tarve on pie- nempi kuin vastaavanko- koisessa kaupungissa. Ris- to on tyytyväinen kirkko- kunnan nykyiseen toimin- taan. – Olemme kirkon toi- mintaedellytyksiä ajatellen

ihanteellisen

kokoinen.

Voimme toimia tehokkaas- ti ja joustavasti keskushal- linnossa ja työnantajana.

Varatuomarina Risto on pe- rehtynyt lainkäytön ongel- miin ja moninaisuuteen. Hänen työnsä alku sijoit- tuu kirkkokunnan hallin- non kannalta historialli- seen saumakohtaan. Juuri nyt ortodoksinen kirkko työnantajana käy histori- ansa ensimmäisiä työehto- sopimusneuvotteluja. Nii- den on määrä johtaa sopi- mukseen, joka tulee voi- maan ensi vuoden alusta. Kirkollishallitus neuvotte- lee työnantajana koko kir-

2/2006

kon henkilökuntaa koske- vasta työehtosopimuksesta Seurakuntien Viran- ja Toi- menhaltijain Liiton SVTL ry:n kanssa.

  • Neuvottelut ovat

edenneet rivakasti ja hy- vässä ilmapiirissä. Olen hyvin toiveikas. Tiedän ja myös vaistoan, että histori- alliseen, siis ensimmäiseen työehtosopimukseen liittyy kirkkomme työntekijöissä paljon odotuksia. Niihin pyrimme vastaamaan par- haamme mukaan. Minusta meillä on kirkossamme hyvä ja rakentava yhteis- työhenki, ja siitä tulee pi- tää hyvää huolta.

Aiemmin vuosina 1985- 1996 Risto toimi puhelin- ja teletoimintaa harjoitta- van Finnet-liiton ja yhtiö- ryhmän eri tehtävissä. Hän oli Finnetin toimitusjohta- jana silloin, kun teletoi- mintaa hallitsivat nykyi- nen Sonera ja yksityiset puhelinyhtiöt. Osaltaan Riston lobbauksen ansios- ta telealan monopoli Suo- messa murtui. Vuosina 1996-2005 hän oli Veikkaus Oy:n johtaja, jonka vas- tuulla olivat ensin hallinto ja erityisesti henkilöstöasi- at, myöhemmin yhtiön yh- teiskuntavastuuseen liitty- vät asiat.

Monet ovatkin ihmetel- leet, mikä hänet sai etsiy- tymään näistä tehtävistä Kuopioon. Muutos ei kui- tenkaan tapahtunut yhden yön päähänpistona. Hän tiesi, mitä halusi, sillä hän tuntee kirkon toimintaa ai- van ruohonjuuritasolta. Silloin näet kun pääsee, hän käy Vantaan Tikkuri- lan kirkossa, jossa hän ali- diakonina avustaa lukijan tehtävissä. Itse hän on tyy- tyväinen nyt toteutuneesta muutoksesta. – Halusin muutosta, koska olo alkoi tuntua tyhjältä. Jos oma arvomaailma ja yhtiön ar- vot eivät satu yksiin, on syytä vaihtaa maisemaa. Joku ratkaisuni johdosta onnittelunsa esittänyt ar- velikin, että vain harvoilla on rohkeutta kuunnella sy-

dämensä ääntä työpaikka- asioissa. Olen kiitollinen, että minulla oli mahdolli- suus vaihtaa alaa.

Risto ei kuitenkaan pidä korkeaa kirkollista vir- kaansa vain menestymise- nä omassa urakehitykses- sään, sillä hän haluaa pai- nottaa kirkkoneuvoksen tehtävän palvelevaa luon- netta. – Menestyminen on ehkä väärä sana. Sanoisin sen sijaan, että asiakas- kuntaa on palveltava mah- dollisimman hyvin. Kirkol- lishallituksen tärkeitä asia- kasryhmiä ovat esimerkik- si seurakunnat ja luostarit sekä hiippakunnat. Ne ovat kirkon perustehtävän kannalta tärkeimmät yksi- köt. Meidän on palveltava myös ympäröivää yhteis- kuntaa, silloin kun sitä tar- vitaan.

Tähän liittyen hän ha- luaa korostaa, että hänen oman työnsä kannalta myös ortodoksisen kirkol- lishallituksen ja luterilai- sen kirkon kirkkohallituk- sen suhteet ovat hyvät. Näiden kirkkojen hallin- non yhteistyö toimii jous- tavasti.

Kirkollishallituksessa on perinteisesti noudatettu vanhoja hallintoperinteitä. Risto tarkastelee niiden säilyttämistä käytännönlä- heisesti. – Meidän on kehi- tettävä hallintoa mahdolli- simman joustavaksi. Hal- linto ei saa hankaloittaa vaan helpottaa kirkon var- sinaista työtä. Tähän meil- lä on hyvät mahdollisuu- det. Olemme pieni porukka joustavan toiminnan näkö- vinkkelistä.

Kirkon piirissä on myös herätelty keskustelua siitä, että piispainkokouksemme ja yleensä ne tahot, joiden toimivaltaan kuuluu kirkon näkemysten esittäminen, haluavat mieluummin vai- eta kuin aktivoida eettistä ja teologista pohdintaa. On kyselty, olemmeko kirkko- kunnassa valmiit uudenlai-

seen keskusteluun. Tähän Risto haluaa suhtautua pi- dättyvästi. – Olen aika kon- servatiivi sen suhteen, että ortodoksisen kirkon pitäisi rientää lausumaan kantan- sa kaikesta. Kirkolla on täs- tä huolimatta vastaukset moneen aikamme ongel- maan. Ehkäpä kirkon opin “selityksiä” myös tässä kat- sannossa tulisi lisätä niin, että ne olisivat kaikkien Suomen ortodoksien saata- villa.

Kuitenkin Risto on voi- nut myös havaita, että vii-

me vuosina lehtiemme palstoilla käyty keskustelu osoittaa, että keskustelu- valmius on kaikesta huoli- matta lisääntynyt. Tämän hän toteaa nimenomaan ortodoksisen kirkon jäse- nenä, ei niinkään kirkon työntekijänä.

Uudella kirkkoneuvoksella on ilonaiheita harva se päi- vä. Kirkon hallinnon kehit- täminen ja hengellisen yh- teisön laaja mukana olo kirkkoneuvoksen työalalla ovat hänelle tärkeitä. – Eri- tyisiä ilonaiheita ovat jo- kaisen päivän tuomat uu- det haasteet. Odotan aa- mulla positiivisella jänni- tyksellä, mitä uusi päivä tuo tullessaan. Iloitsen ke- vään valosta ja pääsiäisen odotuksesta. Koen iloa myös siitä, että saan työs- kennellä työyhteisössä, jossa puhutaan yhteistä kieltä. Voin vakuuttaa omista kokemuksistani, että niin sanotussa maail- massa tässä suhteessa kyse on jatkuvasta taiteilusta.

Teksti: Kuvat:

5

Document info
Document views132
Page views132
Page last viewedSat Jan 21 23:49:17 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments