X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 8 / 36

116 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 36

J eesuksen kuolema ris- tillä oli monivaiheinen tapahtuma. Yksi sen mielenkiintoisimpia tapah- tumia on hänen huutonsa: Jumalani, Jumalani, mik- si hylkäsit minut?” Tähän huutoon kätkeytyy ristinta- pahtuman suuri tragedia. Jumala Isän Poika on kuo- lemassa, ja Poika huutaa Isän puoleen. Missä on sil- loin Isä?

Tätä kysymystä Jumala Isän läsnäolosta Jeesuksen kärsimyksissä ovat pohti- neet vuosisatojen ajan mo- net kristityt. Tutkijat ovat tätä käsitelleet, teologit et- sineet kysymykseen vasta- usta. Mitä me siis voimme sanoa siitä? Missä Jumala Isä oli silloin, kun hänen Poikansa kuoli ja antoi henkensä? Voiko tähän an- taa mitään vastausta?

Jeesus ristiinnaulittiin aa-

8

mulla yhdeksän aikaan eli kolmannella tunnilla. Hän joutui riippumaan naulois- ta puuhun kiinni iskettynä puoli päivää, ennen kuin kuolema korjasi hänet. Tällainen aika on pitkä, ih- minen joutuu kitumaan epäinhimillisen pitkään. Jeesuksen kuolemassa ei ollut mitään inhimillistä.

Jumala Isän läsnäolo tässä tilanteessa, jossa hä- nen Poikansa on kiinnitet-

tynä teloituspaaluun, oli Jeesukselle kaiken kärsi- myksen ylittävä kokemus. Hän oli puhdas uhri, joka joutui kantamaan Jumala Isän ja ihmiskunnan suh- teen ongelman ja sovitta- maan sen. Tämä aika ristil- lä vaadittiin, että Jumala Isä saattoi tulla sovitetuksi Pojassaan ihmiskunnan kanssa. Tätä aikaa tarvit- tiin, että koko luomakunta tuli sovitetuksi Jumala Isän kanssa. Jeesuksen oli kärsittävä aamusta asti pit- källe iltapäivään, jotta Ju- mala Isä tulisi sovitetuksi. Missä Jumala silloin oli?

Jumala ei ollut läsnä, kun Jeesus kuoli. Jumala Isä oli pois, kun hänen Poikansa kärsi. Jumala Isän poissa- olo Poikansa ristin ääreltä oli sovituksen kannalta sen syvin kärsimyksen aiheut- taja. Jeesus kantoi itses- sään ja itsensä kautta sovi-

tuksen Jumala Isän kans- sa, ja tämä jumalallisen poissaolon tragedia on ris- tintapahtuman syvin on- nettomuus. Jumala Isä oli pois Poikansa luota. Hän ei ollut siinä, missä hän aina ja joka hetki oli aina ollut. Muutos Jeesuksen todelli- suudessa täydellistyi ristil- lä: ”…miksi hylkäsit mi- nut!”

Jumala Isän poistumi- nen tapahtui, kun Jeesus tarttui ristiinsä viedäkseen sen Golgatalle. Sinä hetke- nä alkoi Jeesuksen kutsu- muksen syvimmän taakan kantaminen. Ei vain kuole- maa kohti lähteminen, vaan Jumala Isän poistu- minen. Hän ei ollut läsnä, kun Poika kävi kuolemaan. Miten Jumala voi olla pois ajasta ja paikasta, onko se edes mahdollista?

Jeesus alistui elämänsä ai- kana Jumala Isän tahtoon täydellisesti. Tämä täydel- lisyys tarkoitti sitä, että mi- kään ei jäänyt toteuttamat- ta tai toimittamatta siitä, mitä hänen vallassaan oli tehdä. Täydellisyys ei ollut pelkästään tekojen tai toi- minnan kauneutta vaan si- säistä johdonmukaisuutta, jossa Jumala Isän tahdon luonnekin täydellistyi. Täl- laisen tahdon täydelliseen tekemiseen Jeesus oli koko elämänsä ollut altis. Ristil- lä oli kuitenkin palkan- maksun aika. Nyt oli kyse jumalallisen tahdon täy- dellisestä poissaolosta ajasta ja paikasta. Vain Jee- sus oli tuossa tilassa, hän yksin, ilman Jumala Isän läsnäoloa, tukea tai keho- tusta. Tällainen tilanne merkitsee, että maailmassa ei ole mitään. Se minkä Ju- mala aina täyttää, oli nyt vain kuori, joka sekin oli poissa. Tässä tilanteessa alkoi Jeesuksen käyminen kuolemaan.

Jeesuksen käyttämää tus- kien taivalta kutsutaan ni- mellä Via Dolorosa. Se si- jaitsee Jerusalemin Van- hankaupungin kujilla, jos

2/2006

Document info
Document views116
Page views116
Page last viewedWed Jan 18 18:14:54 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments