X hits on this document

PDF document

Ortodoksinen seurakuntalehti - page 9 / 36

117 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 36

ta tie vie Golgatan kukku- lalle. Tämä tie on nyt Ju- mala Isän poissaolon hetki ja tila. Jeesuksen askelissa Jumala kulkee oman tuski- en tiensä, sillä maailmasta poissaoloa ei voi ajatella kuin vain tilaan liittyen: jos joku on jostakin pois, niin hän ei ole paikalla tai hän ei ole muutoin läsnä. Jumala Isän poissaolo ei kuitenkaan ollut mitään tällaista. Hän oli niinä Via Dolorosan hetkinä koko- naan pois kaikesta. Tämä salaisuus on Jeesuksen huudon taustalla. Jumala Isä hylkää Poikansa koko- naan, jotta sovitus oli eh- doton. Jumala antaa itsen- sä Pojassaan kokonaan kuolemaan. Tämä ehdotto- muus liittyy Jumala Isän poissaoloon Poikansa ris- tintieltä.

Jeesuksen kuljettaessa ristiään häntä pilkataan ja tönitään. Hän joutuu kan- tamaan ristiään Jumala Isän tahdon mukaisesti. Mitä siis tapahtuu? Jumala Isä on pois, niin on myös hänen tahtonsa. Jeesus to- teuttaa itsessään Jumala Isän tahdon, hänestä itses- tään tulee Jumala Isän tah- to Via Dolorosan liukkaalla kiveyksellä. Tämä muutos liittää lihaksi ja ihmiseksi tulleen Kristuksen viimein Jumalan Kolmiyhteyteen: Ihmisen Pojasta tulee Ju- malan Poika, joka hän syn- tymänsä ja kutsumuksensa mukaan on. Tämä viimei- nen kärsimyksen täydelli- nen noudattaminen täyttää Jumala Isän tahdon, sen joka on poissa Jeesuksen ristin ääreltä.

Jeesuksen naulaami- nen kiinni ristiin lopettaa Via Dolorosan. Se johtaa yhä pahempaan kokemuk- seen, jossa Jumala Isän poissaolosta tulee todellis- ta ruumiin kärsimystä. Ih- minen Jeesus kokee kaikil- la aisteillaan ja tunteillaan hylätyksi tulemisen. Kaikki siinäkin on täydellistä ja noudattaa Jeesuksen omaa kutsumusta. Hän ei voi paeta omaa itseään. Juma- lallisen luonnon ja inhimil- lisen olemuksen samuus

johtavat Jeesuksen syvim- pään eksymiseen itsestään kuoleman hetken koittaes- sa. Jumala Isän poissaolo on todellista, ruumiillista ja ajallista. Kaikessa toteu- tuu se, mitä Jumalan pois- saolosta voi seurata. Maail- ma tyhjenee Jeesuksen ympärillä, sen täyttää vain sotilaiden toiminta ja tap- potuomion toimeenpanon odotus.

Kahdessa ensimmäisessä evankeliumissa Jeesuksen huuto ristillä on aramean- ja hepreankielinen. Matte- uksessa on kirjoitettu: Eeli, Eeli, lama sabakta- ni?” (Matt. 27:46), Mar- kuksessa puolestaan: ”Elo- hi, Elohi, lema sabaktani?(Mark. 15:34). Huudon kir- joitusasu evankeliumien alkutekstissä kreikassa vaihtelee, mikä johtuu sii-

tä, että alkukielinen teksti horjuu aramean ja heprean välillä. Jumalani-puhutte- lusanan muoto Elohi on aramealainen, mutta Eeli on heprealainen. Kysymys- sana ”miksi” on arameaksi lema, hepreaksi lama. Ver- bi sabaktani ”hylkäsit” on aramealainen, mutta jois- sakin kreikkalaisissa käsi- kirjoituksissa esiintyvä muoto dsafthani lähenee puolestaan hepreaa. Teks- tien kirjoittajille Jeesuksen sanat ristillä ovat merkin- neet hyvin paljon, silti nii- den tulkinta kuitenkin poikkeaa jopa kielellisesti toisistaan. Luukkaan ja Jo- hanneksen evankeliumeis- ta nämä sanat puuttuvat kokonaan.

Mitä Jeesus siis huusi ristillä? Hän huusi juma- laansa, Isää, joka kuulijoi- den korvissa kuulosti pro- feetta Eelin nimeltä. Ku-

kaan ei häntä ymmärtänyt. Hän huusi avukseen sitä Ainoaa, joka oli häntä itse- ään, ja eel-sanan käyttämi- nen oli Jeesuksen ominta puhetta. Hän oli Ihmisen Poika, jonka jumala oli Ju-

mala Isä. Tämä inhimilli- sesti ylittämätön ristiriita siirtyi historiassa kirkolle, joka joutui myöhemmin ratkaisuissaan saman ky- symyksen eteen. Kuka oli Jeesuksen Eeli tai Elohi, kuka oli Isäni, jota hän kai- pasi?

Viimeisillä voimillaan Jeesus osoitti sanansa Ju- mala Isälle, joka kuitenkin oli poissa. Vain Jeesus itse oli omassa kuolemassaan läsnä. Tämä tragedia on ristinkuoleman piinallisin tapahtuma. Se luo ympäril- leen surun, tuskan ja mur- heen. Jumalan Poika kuo- lee, Jumala Isää ei ole. Jee- suksen kuolema on kaikes- sa täydellinen. Isä ja Poika ovat tilanteessa, jonka ei olisi pitänyt olla millään ta- valla mahdollinen, ei edes ajateltavissa oleva. Silti maailman todellisuudessa se on totta. Jumalan yksi- näisyys täyttää kaiken ole- vaisen ja olemattoman, maailman sovituksen alku- hetkessä kaikessa on läsnä vain Pojan huuto, joka kai- paa Isää. Jumala Isä on poistunut osastaan, Poika suorittaa sovituksen sen viimeiseen hetkeen asti. Tämä teko on ristinkuole- man syvin olemus, ja Ju- mala Pojan tehtävänä on ihmiskunnan sovitus. Tämä toteutuu syvimmän yksinäisyyden hetkenä. Sen jälkeen Jeesus antaa henkensä.

Document info
Document views117
Page views117
Page last viewedWed Jan 18 23:10:01 UTC 2017
Pages36
Paragraphs430
Words11880

Comments