X hits on this document

Powerpoint document

ทำกำไรกับธุรกิจ Apartment - page 31 / 58

267 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 58

โครงการจัดสรร

 ควรตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบการว่าติด Black List กับ สำนักงานคณะกรรมการ  

   คุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่

 ควรตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจัดสรรอย่างถูกต้องหรือไม่

 ควรตรวจสอบเรื่องถนน, ทางเข้า ออก รวมทั้งความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค

 ควรตรวจสอบระบบการบริหารส่วนกลาง อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัย, การดูแลรักษา

    ความสะอาด

 ในพื้นที่ส่วนรวม, การบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง, และบริการด้านอื่นๆ

 ควรตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายให้รอบคอบและชัดเจน (การตกลงด้วยวาจาใดๆ ต้องจัดทำ

    เป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา)

 กรณีซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ควรทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไม่ควรเป็นสัญญาแยก

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง

กรณีที่ 1: การซื้อบ้าน หรือห้องชุดให้เช่า

30

Document info
Document views267
Page views302
Page last viewedWed Jan 18 06:30:20 UTC 2017
Pages58
Paragraphs664
Words1503

Comments