X hits on this document

Powerpoint document

ทำกำไรกับธุรกิจ Apartment - page 41 / 58

304 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 58

สัดส่วนการลงทุน และวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ด้านสถาบันการเงิน: ต้องการให้ท่านลงทุนด้วยเงินของตนเองมากๆ และกู้น้อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ค่าที่ดิน: ลูกค้าควรลงทุนในไม่ต่ำกว่า 50%

ส่วนค่าก่อสร้าง: สถาบันการเงินมักจะให้กู้ไม่เกิน 70% ของค่าก่อสร้าง

โดยสรุป สถาบันการเงินต้องการสัดส่วนการลงทุน หรือ Debt – to – Equity Ratio ไม่เกิน 1.5 – 2.0 ต่อ 1 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ท่านลงทุน 50 ล้านบาท และขอกู้ 100 ล้านบาท แสดงว่า Debt – to – Equity Ratio เท่ากับ 2:1 นั่นเอง

ที่ดิน       25%

ค่าก่อสร้าง       65%

ค่าใช้จ่ายระหว่างก่อสร้าง    5%

ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง      5%

รวม%

Use of Fund

ทุน 40%

กู้ 60%

กรณีที่ 2: การสร้างอพาร์ทเมนต์ให้เช่า

40

Document info
Document views304
Page views339
Page last viewedTue Jan 24 11:55:24 UTC 2017
Pages58
Paragraphs664
Words1503

Comments