X hits on this document

50 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 8

HALMSTADS KOMMUN Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll 2010-04-07

Syftet med förstudien är att belysa konsekvenser vid en eventuell verksamhetsövergång. Personalen har möjlighet att välja om de vill stanna kvar i kommunen eller om de vill gå över till den nya leverantören. De anställda som väljer att stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare kommer att omplaceras inom den kommunala verksamheten och då i första hand inom hemvårdsförvaltningen. Vid en verksamhetsövergång kan anställningsvillkoren komma att förändras utifrån verksamhetens behov, dock tidigast efter 1 år.

Vissa tjänster omfattas inte av utmaningen utan kommer även i fortsättningen att utföras i egen regi. Följande tjänster avgränsas från utmaningen:

1. Förebyggande verksamhet: fritidsverksamhet, demensteam, anhörigombud, äldrelots och frivilligsamordnare.

För hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering finns två alternativ.

  • 2.

    Hälso- och sjukvården inklusive rehabilitering

    • Är kvar i egen regi och utför tjänster åt en privat leverantör

    • Leverantören utför själv dessa tjänster

I förstudien finns en beskrivning av hur personalen på verksamheterna arbetar och vilka krav som finns. Patrikshills särskilda boende ägs av Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening och hyrs ut till kommunen genom så kallat blockhyresavtal som löper till 2017-12-31 med 10 års förlängning och Andersbergs särskilda boende ägs av HFAB och hyrs ut till kommunen genom blockhyresavtal som löper till 2026-12-31 med 5 års förlängning.

Hemvårdsförvaltningen äger en trygghetslarmanläggning som är ansluten till kommunens administrativa datanät, leverantör Hitnet.

Personalens relationer och kontakt med de boende är mycket betydelsefull. Beroende på personalens val kan personalkontinuiteten för de boende komma att påverkas under ett övergångsskede. Vid en verksamhetsövergång kan det finnas boende som hellre vill bo i en kommunalt driven verksamhet. Detta måste respekteras och önskemål om att få flytta skall hanteras i den interna kön för byte mellan särskilda boenden som finns inom hemvårdsförvaltningen.

Verksamheten styrs bland annat utifrån författningskrav och lokala tillämpningsföreskrifter (SoL, HSL, SOSFS m. fl). Kraven kommer att tydliggöras ytterligare efter beslut om en eventuell konkurrensutsättning.

Sammanlagt 40 personal har varit delaktig i fokusgrupper (5 grupper á 8 pers) och cirka 50 boende/anhöriga har träffats under januari 2010. Syftet med fokusgrupperna har varit att få fram de viktigaste faktorerna för vad som kännetecknar en bra äldreomsorg med god kvalitet.

Om antalet anställda på hemvårdsförvaltningen minskar kan det bl.a. komma att påverka servicekontoret, lönekontoret, kommunhälsan och fastighetskontoret. Servicekontoret är den förvaltning av ovanstående som mest berörs vid en eventuell övergång.

3

Document info
Document views50
Page views50
Page last viewedSun Jan 22 08:33:23 UTC 2017
Pages8
Paragraphs162
Words1954

Comments