X hits on this document

47 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 8

HALMSTADS KOMMUN Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll 2010-04-07

Förstudien är utskickad på remiss till ovanstående förvaltningar samt fackliga personalrepresentanter. Även boende och anhöriga har möjlighet att lämna synpunkter på förstudien. Remisstiden går ut 16 april.

All personal erbjuds arbete hos den nye arbetsgivaren vid ett verksamhetsövertag. Eftersom det är den enskilde som väljer om de vill följa med till ny arbetsgivare eller stanna kvar som anställd i Halmstads kommun är det väldigt svårt att beräkna omställningskostnaderna. Efter det att ett eventuellt beslut har fattats om en ny entreprenör behövs det antagligen minst sex månader innan verksamheten kan överföras. Under en del av den tiden ska berörd personal ta ställning till om man vill gå över till en ny arbetsgivare eller stanna kvar i kommunen Efter personalens ställningstagande måste åtgärder vidtas för att minimera omställningskostnaderna.

Ledamöter i KPR framför att förvaltningen har gjort ett gott och gediget arbete med förstudierna.

Samråds- och informationsutskottet kommer att träffas den 8 april för att avge ett yttrande om utmaningarna om konkurrensutsättning av Andersbergs och Patrikshills särskilda boenden.

b. Lagen om valfrihet Christer Odermalm informerar om godkända utförare av servicetjänster i hemtjänsten. Fyra leverantörer har tecknat serviceavtal med kommunen, två leverantörer har återtagit sina ansökningar, en leverantör uppfyller inte formella krav och en leverantör återkommer efter komplettering. Se bifogade bilagor.

c. Hemtjänst Gunvi Jönsson, hemtjänstchef informerar om att förvaltningen har haft ett dialogcafé med hemvårdsnämndens ledamöter den 31 mars 2010 gällande förslag till förändringar i hemtjänsten. Beslut kommer att fattas i hemvårdsnämnden den 28 april. Gunvi Jönsson informerar om hemtjänstens verksamhet samt presenterar förslag till förändring i hemtjänsten.

Varje månad utförs det ca 130 000 besök hos brukare som har hemtjänst. Dagligen görs 4300 besök. Hemtjänsten är en föränderlig verksamhet med nya och ökade krav. Verksamheten har ett krav på sig att ha en budget i balans samtidigt som det är krav på att utföra alla uppdrag till samtliga brukare. 86 % av kostnaderna avser löner, 4 % lokalkostnader och 10 % övriga kostnader.

Förhållandevis få brukare har hjälp 1-10 timmar/månad. De brukare som har störst hjälpbehov har 70-99 timmar per månad. Antal brukare med enbart omsorg är ca 300 personer. De som endast har service är ca 700 personer och de som har både omsorg/service är ca 900 personer. Totalt antal personer som har hemtjänst är ca 1900 personer.

Den nya organisationen i hemtjänsten, Möjligheternas hemvård infördes 1 september, 2008. Hemvårdsnämnden fattade beslut om följande: omsorg/service, förenklat serviceavtal för brukare över 75 år, HSL-beslut, resursfördelning, avgifter och teamarbete/kontaktmannaskap. En del anpassningar har gjorts avseende avtalen.

4

Document info
Document views47
Page views47
Page last viewedWed Jan 18 04:24:16 UTC 2017
Pages8
Paragraphs162
Words1954

Comments