X hits on this document

108 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 12

2

Meijän Perä

Pääkirjoitus

P yytämättä ja yllätyksenä tuli Keskisuomalaisen toimitta- jan soitto kesäisenä perjan- tai-iltana: saako tulla juttua teke- mään? Ystävä oli meidät ilmianta- nut, kun toimittaja oli haeskellut sanavalmista maallemuuttanutta perhettä. Mainitsin toimittajalle kyllä parempiakin vaihtoehtoja haastateltaviksi. Itse toimittajan hommia myös tekevänä tiesin, että haastateltavien löytäminen päivän varoajalla voi olla hankalaa, ja ei- hän meillä toisaalta mitään hävettä-

vääkään ollut. Annoimme siis toi- mittajan ja kuvaajan tulla käymään, ja he saivatkin kuulla täyttä asiaa kylätoiminnasta, naapuriavusta ja kaikenmoisesta yhteistoiminnasta - vain osa mahtui lehteen.

Meijän Perä on kertonut Sar- venperän asioista jo kahdeksan vuotta. Kuulemma ihmisen pitäisi keksiä uusia kujeita elämässään aina seitsemän vuoden välein. Nyt on Perän toimituskunnasta monella sellainen tunne, että ei ole enää juu- ri annettavaa - lehden tekeminen on

alkanut tuntua työläälle. Ensim- mäisenä vaihtovuoro annettiin Kaa- rina Riuttaselle, joka on ollut hieno hengenluoja lehden teossa. Kiitok- set kaikesta, Kaarina! Uusia toimit- tajia aletaan ajaa sisään: toivotta- vasti jo seuraavassa numerossa voimme raportoida, ketkä ovat uu- sia toimittajia ja kuka heistä päätoi- mittaja. Älä yhtään ujostele, tule mukaan tekemään lehteä! Jokainen halukas otetaan mukaan!

Torvelassa elokuisena marjan- tuoksuisena iltana MH

Ajatuksia Kylä Kelpaa! messuista

K ävijäkontakteja viikon aika- na oli noin 5000. Se on hyvä saavutus, kun otetaan huo- mioon lähtökohdat tapahtumalle. Se, että puolessa vuodessa saimme yhdessä rakennettua monipuolisen ja mielenkiintoisen ohjelman, tar- vittiin viiden kylän ponnistus ja yli 4500 talkootyötuntia. Se on huikea määrä vapaaehtoistyötä. Uskon mo- nen rakentajan olevankin väsynyt ja lisäloman tarpeessa tämän pon- nistuksen jälkeen. Kiitos vielä ker- ran kaikille mukana olleille!

Tapahtuman antia on vaikea vielä tässä vaiheessa analysoida tar-

kemmin. Toivottavasti kuitenkin seuraavat lähivuodet toisivat tulles- saan maukkaita hedelmiä kylillem- me, joiden siemenet olisivat tämän tapahtuman aikana kylvetty hedel- mälliseen maaperään. Tapahtuma lisäsi kyliemme tunnettavuutta ja toivottavasti myös tätä kautta mah- dollistaa uusien asukkaiden muu- ton alueelle.

Tietysti tavoitteena on myös, että voisimme jatkossakin turvata kylien palvelut ja löytää uusia pal- velumalleja ja toimintatapoja ikääntyville kyläläisillemme kuin myös nuoremmalle väelle.

Meijän Perä 3/2008 Sarvenperän kylätoimikunnan lehti Ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Paino: Jyväskylän yliopistopaino. Lehden painos 180 kpl. Seuraavaan lehteen aineistot 31.10. mennessä päätoimittajalle tai toimittajille. Julkaisija: Sarvenperäset ry / puheenjohtaja Vesa Pihlajamäki p. 020 482 5890, sihteeri Seija Halinen p. 638 834, rahastonhoitaja Riitta Kuusela p. 050 571 8492 Päätoimittaja: Mari Hakkarainen, Päivärinteentie 30, 41930 Kuohu, p. 050 356 6992, email: hakkaraisenmari@gmail.com Lehden ulkoasu: Petri Hakkarainen p. 050 529 0529, email: pera.sarvi@kolumbus.fi Toimittajat: Seija Halinen p. 638 834, email: seija.halinen@elisanet.fi, Oiva Lahtinen p. 638 837, Paavo Vehkala p. 638 818, Vesa Pihlajamäki (Sarvenpe- räset ry:n edustaja), p. 020 482 5890, Hanna Mäkinen ja Salla Hellevuo Kuvat: Seija Halinen, ellei muuta mainita Tilaushinnat: Sarvenperän asukkaille ilmainen, muille vuosikerta 10 euroa, irtonumerot 2,5 euroa Tilaukset: Seija Halinen, Sarvenperäntie 480, 41930 Kuohu, p. 638 834. Ilmoitushinnat: koko sivu 50 euroa, ½ sivu 33 euroa, ¼ sivu 20 euroa, 1/8 sivu 13 euroa; rivi-ilmoitukset kyläläisille ilmaisia max 20 sanaa. Aineistot: Kirjoitukset toimitetaan mieluiten sähköisesti. Kirjoittaa voi myös nimimerkillä, mutta nimen on oltava päätoimittajan tiedossa (ei kerro eteenpäin). Juttuja voidaan lyhentää ja oikeinkirjoitusta korjata asiasisältöön puuttumatta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Kansikuva: Torvelan vanha autotalli juhannuksena Torvilammen rannassa. Kuva Salla Hellevuo. ISSN 1459-9228

Taimi tutustumassa pupuun Ylä-Muuratjärven 4H-tilalla.

Se, että kaikki viisi Korpilah- den pohjoista kylää edustavat vain yhtä prosenttia Korpilahden väes- töstä on varmasti seikka, jonka vuoksi joudumme pitämään tiukas- ti tavoitteistamme kiinni tulevai- suudessakin. Uskon, että yhteistä tahtoa tarvitaan jatkossakin asioi- den eteenpäin viemiseksi.

Tapahtumalla teimme onnistu- neesti kyliämme tunnetuksi niin uu- sille mahdollisille asukkaille kuin päättäjillekin.

Toivon, että tämän vuoden yh- teinen ponnistuksemme antaisi meille kaikille jatkossakin eväitä rakentaa elinvoimaisia maaseutu- kyliämme.

Hannele Mäntyjärvi KyläKelpaa! asumismessujen projektipäällikkö

Kuva: Petri Hakkarainen

Document info
Document views108
Page views116
Page last viewedThu Jan 19 07:42:53 UTC 2017
Pages12
Paragraphs161
Words3523

Comments