X hits on this document

329 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 10)

Afdeling 2. - Gemeenschappelijke bepalingen

voor energieproducten en elektriciteit

Art. 13. Wanneer een energieproduct of elektriciteit van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 in verbruik wordt gesteld, vermelden de facturen opgesteld voor de oorspronke­lijke levering en voor latere leveringen, het inzake accijnzen toegepaste tarief.

Dergelijke vermelding is evenwel niet vereist voor de facturen opgesteld door de handelaars die niet beschikken over de hoedanigheid van erkend entrepothouder en die energieproducten leveren aan klanten die een vergunning “energieproducten en elektriciteit” bezitten, afgeleverd op basis van artikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en van artikel 13, § 2 van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.

Afdeling 3. - Bijzondere bepalingen voor energie-producten, andere dan aardgas, kolen, cokes en bruinkool

Art. 14. § 1. Benevens de vermelding betreffende het inzake accijnzen toegepaste tarief, bepaald in artikel 13, vermelden de facturen die door een erkend entrepothouder worden opgesteld, de datum van de uitslag tot verbruik van het energieproduct.

§ 2. Op de facturen die bestemd zijn voor een eindgebruiker wordt bovendien de volgende vermelding aangebracht :

“Elk gebruik dat aanleiding geeft tot een aanvullend bedrag aan accijnzen, verplicht u tot de spontane betaling ervan op het hulpkantoor van de admini­stratie der douane en accijnzen waarvan u afhangt”.

Document info
Document views329
Page views414
Page last viewedTue Jan 17 02:51:29 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments