X hits on this document

373 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 13)

§ 4. De distributeur moet de accijnzen waarvan de bij paragraaf 1 bedoelde aangifte de verschuldigdheid vaststelt contant kwijten.

Afdeling 5. - Bijzondere bepalingen betreffende

kolen, cokes en bruinkool

Art. 17. § 1. Bij de levering van kolen, cokes en bruinkool aan de kleinhandelaar wordt de aangifte ten verbruik bedoeld in artikel 11 ingediend door het bedrijf bedoeld in artikel 425 van de programmawet van 27 december 2004 of door datgene dat zich hiervoor in de plaats stelt bij het hulpkantoor over het gebied waar het bedoelde bedrijf van afhangt, uiterlijk de donderdag van de week volgend op de week van opstelling van de factuur.

Het in het voorgaande lid bedoelde bedrijf of datgene dat zich hiervoor in de plaats stelt moet de accijnzen waarvan de aangifte de verschuldigdheid vaststelt contant kwijten.

§ 2. Bij inverbruikstelling met vrijstelling van de accijnzen wordt de in paragraaf 1 bedoelde aangifte ten verbruik ten laatste de vijftiende van de maand volgend op de maand van opstelling van de factuur ingediend.

HOOFDSTUK VII

TERUGBETALING OF KWIJTSCHELDING VAN ACCIJNS

Art. 18. § 1. Terugbetaling van de accijns, bedoeld in artikel 9, § 1 van de wet, met betrekking tot in het land in verbruik gestelde producten vereist dat de belanghebbende een schriftelijke aanvraag indient bij de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor waar de accijns werd voldaan of geboekt.

Document info
Document views373
Page views458
Page last viewedMon Jan 23 17:06:09 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments