X hits on this document

332 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 14)

Die aanvraag bevat de volgende gegevens :

1° naam en adres van de marktdeelnemer evenals, in voorkomend geval, het nummer van de machtiging als erkend entrepothouder;

2° verwijzing naar de aangifte ten verbruik;

3° omschrijving, aantal en aard van de goederen;

4° bedrag van de gevraagde terugbetaling.

Indien de belanghebbende niet zelf de accijns heeft betaald, moet de aanvraag tot terugbetaling vergezeld zijn van een volmacht die hem machtigt om het terug te betalen bedrag te ontvangen; deze volmacht wordt opgesteld door de persoon die deze belasting werkelijk heeft betaald.

§ 2. De aanvraag tot terugbetaling bedoeld in artikel 9, § 1, g) van de wet moet minstens 5 werkdagen vóór de voorziene datum van uitvoer worden ingediend.

§ 3. In de gevallen bedoeld in artikel 9, § 1, a) en b) van de wet, moet de aanvraag tot terugbetaling ingediend worden vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van geldigmaking van de aangifte ten verbruik.

Deze termijn kan niet verlengd worden behalve indien de belanghebbende het bewijs levert dat het hem ten gevolge van overmacht of niet te voorziene omstandigheden niet mogelijk was om zijn aanvraag binnen de voorziene termijn in te dienen.

§ 4. In de gevallen bedoeld in artikel 9, § 1, c) tot en met f) van de wet, moet de aanvraag tot terugbetaling ingediend worden vóór het verstrijken van een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van geldigmaking van de aangifte ten verbruik. De administrateur douane en accijnzen kan, in uitzonder­lijke en voldoende gemotiveerde gevallen, evenwel toestaan dat deze termijn wordt overschreden.

Document info
Document views332
Page views417
Page last viewedTue Jan 17 08:08:23 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments