X hits on this document

382 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 23)

BIJLAGE 1 (vervolg 3)

 ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING ERKEND ENTREPOTHOUDER – DEEL IV : VERWIJZINGEN

(1)Invullen indien de aanvrager over een nummer van de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.) beschikt

(2)Invullen indien de statuten in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd

(3)Het overeenkomstige vak aankruisen

(4)Adres waar de handelsboekhouding ter beschikking van de administratie wordt gehouden (indien verschillend van adres aanvrager)

(5)Deze vermelding aanvullen met de juiste omschrijving van de verrichting

(6)a) In voorkomend geval, de adressen van de rechtstreekse afleveringsadressen vermelden in deel III van dit aanvraagformulier

b) Toepassing van artikel 2, § 1, 2de streepje van onderhavig ministerieel besluit

c) Toepassing van artikel 3, § 4, van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit

(7)Statuten, plan, gedetailleerde omschrijving van de bedrijfsruimten, boekhouding, technische documentatie betreffende de productie- of verwerkingsmethode en in het geval van rechstreekse aflevering de in artikel 10 van onderhavig ministerieel besluit vereiste verbintenis in bijlage toevoegen en iedere bijlage een nummer geven

(8)Wanneer de ondertekenaar een rechtspersoon is, de naam en de voornamen en de handtekening door de vermelding van zijn functie laten volgen

(9)Indien onvoldoende plaats op het aanvraagformulier, voeg een apart blad toe met de vereiste bijkomende informatie

(10)Duid de productcode aan zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad nummer L197 van 29 juli 2009)

(11)Duid de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheden producten aan op elk niveau van de verrichtingen in de maateenheid zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad L197 van 29 juli 2009)

(12)Vermeld de persoon die werd aangeduid om de formaliteiten te vervullen bedoeld in artikel 10, 3° en 4° van  het koninklijk besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views382
Page views467
Page last viewedTue Jan 24 19:55:54 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments