X hits on this document

370 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 34)

BIJLAGE 3 (vervolg 3)

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING GEREGISTREERDE GEADRESSEERDE - DEEL IV : VERWIJZINGEN

(1)

Invullen indien de aanvrager over een nummer van de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.) beschikt

(2)

Invullen indien de statuten in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd

(3)

Het overeenkomstige vak aankruisen

(4)

In voorkomend geval, de adressen van de rechtstreekse afleveringsadressen vermelden in deel III van dit aanvraagformulier en de in artikel 10 van dit ministerieel besluit vereiste verbintenis in bijlage toevoegen

Rechtstreekse aflevering kan niet aangevraagd worden voor een vergunning tijdelijk geregistreerde geadresseerde

(5)

Adres waar de handelsboekhouding ter beschikking van de administratie wordt gehouden (indien verschillend van adres aanvrager)

(6)

Toepassing van artikel 21, § 3 van de wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

(7)

Wanneer de ondertekenaar een rechtspersoon is, de naam en de voornamen en de hantekening door de vermelding van zijn functie laten volgen

(8)

Duid de productcode aan zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad nummer L197 van 29 juli 2009) van de goederen die uit een andere lidstaat zullen worden ontvangen

(9)

Indien het een aanvraag voor tjidelijke geregistreerde geadresseerde betreft : vermeld de hoeveelheid goederen die zullen worden ontvangen uit een andere lidstaat in de maateenheid zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad L197 van 29 juli 2009)

(10)

Vermeld de persoon die werd aangeduid om de formaliteiten te vervullen bedoeld in artikel 10, 3° en 4° van  het koninklijk besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views370
Page views455
Page last viewedMon Jan 23 07:06:43 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments