X hits on this document

342 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 4)

Dit model wordt eveneens gebruikt voor het indienen van de aanvraag voor de vergunning betreffende de rechtstreekse aflevering beoogd door artikel 16 van het koninklijk besluit.

§ 4. De aangifte (aanvraag voor een vergunning) vereist in artikel 21, § 3, 1° van de wet wordt opgesteld volgens het model en de aanduidingen opgenomen als bijlage 3.

§ 5. De in de in artikel 25, § 2 van het koninklijk besluit bedoelde schriftelijke aanvraag te vermelden gegevens zijn omschreven als bijlage 4.

Art. 3. Iedere uitbater van een pijpleiding voor het verkeer onder de accijnsschorsingsregeling van energieproducten of zijn vertegenwoordiger dient zich te laten erkennen als erkend entrepothouder en dient een schriftelijke aanvraag volgens het model en de aanduidingen opgenomen in bijlage 1 in bij de administrateur douane en accijnzen, en vergezeld van het vereiste plan krachtens artikel 19, § 1 van de wet dat het traject omschrijft van de pijpleiding hier te lande en alle plaatsen van aanvoer van energieproducten lokaliseert evenals alle plaatsen van uitslag.

HOOFDSTUK III

VERLENEN VAN DE VERGUNNING

Art. 4. § 1. De vergunningen betreffende het uitoefe­nen van activiteiten als erkend entrepothouder, geregi­streerde afzender of geregistreerde geadresseerde worden respectievelijk afgeleverd op een formulier volgens het model opgenomen als bijlagen 5 tot en met 8.

§ 2. De vergunning tot erkenning als fiscaal vertegenwoordiger bedoeld in artikel 37, § 2, van de wet wordt afgeleverd op een formulier volgens het model opgenomen als bijlage 9.

Document info
Document views342
Page views427
Page last viewedWed Jan 18 18:44:45 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments