X hits on this document

352 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 6)

stratieve document via elektronische weg mee aan de betrokken persoon, strijdkracht of instelling. Deze mededeling is vergezeld van een document dat het geheel van de verplichte waarden bevat die zijn opge­nomen in tabel 6 van bijlage I van verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de over­brenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns, met uitzondering van de waarden met betrek­king tot de gegevensvelden 6, a) en b) en 7, b) en c);

2° onmiddellijk na de ontvangst van de accijnsgoederen vervolledigt de betrokken persoon, strijdkracht of instelling, in het aan hem medegedeelde document, de hiervoor vermelde gegevensvelden en stuurt het aldus aangevulde document onmiddellijk door naar de door de administrateur douane en accijnzen aangewezen dienst.

Afdeling 2. - Overbrenging van accijnsgoederen

na uitslag tot verbruik

Art. 7. § 1. Al wie accijnsgoederen, die hier te lande reeds tot verbruik werden uitgeslagen, wenst over te brengen naar een andere in België gelegen plaats met gebruikmaking van het grondgebied van een andere lidstaat dient bij de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor van zijn gebied een aanvraag tot vergunning in, met vermelding van volgende gegevens :

- de aard en hoeveelheid van de goederen;

- de reisweg en het (de) gebruikt(e) vervoermiddel(en);

- de datum van de levering of in geval van meerdere leveringen, hun frequentie;

- de plaats waar de boekhouding ter beschikking van de administratie wordt gehouden.

Document info
Document views352
Page views437
Page last viewedFri Jan 20 16:50:05 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments