X hits on this document

375 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 9)

1° de kleur van de drukinkt;

2° het gebruik van cursief gedrukte letters;

3°de onderdruk van de vakken van de aangifte ten verbruik.

§ 2. In afwijking van de bepalingen voorzien in paragraaf 1, kan de aangifte ten verbruik gebeuren door middel van een elektronische aangifte ten verbruik, met gebruikmaking van het elektronisch systeem paperless douane en accijnzen, voorzien in het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen.

De elektronische aangiften ten verbruik moeten worden ingevuld overeenkomstig de bepalingen voorzien in paragraaf 1.

§ 3. Het indienen van een aangifte ten verbruik is eveneens vereist bij de inverbruikstelling met vrijstelling van accijnzen. Dat kan gebeuren op één van de wijzen voorzien in de paragrafen 1 en 2.

In dat geval dient in vak 44 van deze aangifte de wettelijke bepaling te worden vermeld waarop de vrijstelling is gebaseerd.

§ 4. De administrateur douane en accijnzen kan de verplichting opleggen dat de aangifte bedoeld in de paragrafen 1 en 2 vergezeld moet zijn van een opgave waarop per gebruiker van de accijnsproducten, verschillend van de aangever, de geleverde hoeveelheden worden vermeld. Deze opgave mag met een informaticatoepassing worden opgesteld; hij stelt de vorm vast van deze opgave en het type van de toepassing.

Art. 12. In de gevallen bedoeld in artikel 37, § 4 van de wet en op basis van administratieve afspraken met de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verkoper gevestigd is, kan de administrateur douane en accijnzen een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten toestaan, die afwijkt van het principe opgenomen in artikel 23, § 1, 2de streepje van koninklijk besluit.

Document info
Document views375
Page views460
Page last viewedMon Jan 23 23:19:04 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments