X hits on this document

89 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 24

Community Pulse

Police Bulletin

received minor injuries to his arm that required stitches, so he was transported to ValleyCare Medical Center prior to being booked at Santa Rita Jail for robbery.

Man admits to robbing Safeway twice

A concerned citizen helped police nab a robbery suspect who hit up Wells Fargo in Safeway on Santa Rita just before lunchtime Oct. 9. Police arrested the Pleasanton man, who later admitted to police he robbed the same bank Sept. 19.

Anthony Cano, 29, fled the bank on foot after reportedly demanding money and indicating he had a weapon in his pocket. A concerned citizen followed the suspect to a residence near Alvarado Street and Santa Rita Road while cluing in police.

Police said Cano was hiding in a shed and refus- ing to come out, so they released a police dog. Cano

During the search, nearby Alisal Elementary School and Gingerbread Preschool were put on lockdown for about an hour. The school district released a statement reporting that neither the schools nor its students were directly involved.

In the previous incident, Cano allegedly presented the teller with a note demanding money. That time, police said no weapon had been mentioned or seen.

Cano was charged with two counts of robbery. According to the Alameda County website, his bail was set at $60,000 and his prior criminal record includes drug possession, theft and battery.

This is the third robbery of a Wells Fargo in recent months, as the Safeway location was robbed last month and a Main Street location was robbed in August.

Police Report

The Pleasanton Police Department made the following information avail- able. Under the law, those charged with offenses are considered inno- cent until convicted.

Oct. 4 U -Ìi ÛiVi\

 • Ç\x£ >°°  Ìi ÇÓää LV v

 • -

  Ìi`>i ÀÛi

U

ÕÀ}>ÀÞ\

 • Ç\x£ >°°  Ìi xxää LV v

7iÃÌ >Ã *ÃÌ>Ã ÛiVÕ>À

 • ÕiÛ>À`Æ

 • x\£Î «°°  Ìi £äää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`Æ ÛiVÕ>À

U

 • Ç\äÈ «°°  Ìi Îää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i ÀÛi

 • 

  À >V «ÃÃiÃÃ\

 • £ä\xÇ «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ

 • v ÀiiÜ` ,>` >` 6>iÞ

 • ÛiÕi

Oct. 5 U -Ìi ÛiVi\

 • Î\££ «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ v

*i>Ã>Ì >`

iÀ> >ÛiÕiÃ

U 6iVÕ>À LÕÀ}>ÀÞ\

 • £\äÇ «°°  Ìi xÈää LV v

 • -

  «À}ÕÃi ÀÛi

U -«vÌ}\

 • £\äÇ «°°  Ìi Ó{ää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`

7`ÌÀÕÃ

 • ÕÀÌÆ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • 

  \xä >°°  Ìi {Óää LV v

 • 

  ÀÃÌ -ÌÀiiÌÆ }À>` ÌivÌ

 • ££\Ó{ >°°  Ìi {£ää LV v

 • >âiÕÀÃÌ

 • ÕÀÌÆ ÃÌi ÛiVi

 • Î\xn «°°  Ìi Îää LV v

Õ

 • ÕÀÌÆ `iÌÌÞ ÌivÌ

 • n\{{ «°°  Ìi ÎÈää LV v

 • 

  `ÀiÜÃ ÀÛiÆ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • 

  \x{ «°°  Ìi {{ää LV v

7Ü ,>`Æ }À>` ÌivÌ U 6>`>Ã\

U

 • ££\În >°°  Ìi ÓÇää LV v

  • -

   >Ì> ,Ì> ,>`Æ ÜÀÌ iÃÃ Ì> f{ää

 • £ä\£Ç «°°  Ìi Îää LV v "` iÀ> ÛiÕiÆ ÜÀÌ iÃà Ì> f{ää

>ÌÌiÀÞ\

 • È\ÎÇ «°°  Ìi Óää LV v

 • -

  «À} -ÌÀiiÌ

Oct. 7 U /ivÌ\

 • È\Óx >°°  Ìi {xää LV v

 • >LÌ ÀÛiÆ ÃÌi ÛiVi

 • £\äÎ «°°  Ìi {£ää LV v

 • 

  LiÀÜ`

 • ÀViÆ `iÌÌÞ ÌivÌ

 • Ó\{È «°°  Ìi £Îää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`Æ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • Î\ÎÇ «°°  Ìi Èäää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

ÌivÌ

> ,>`Æ }À>`

 • -

  ÌiÀ`}i

U 6>`>Ã\

> ,>`

 • 

  \x >°°  Ìi ää LV v ,Ãi ÛiÕiÆ ÜÀÌ iÃÃ Ì> f{ää

 • Ó\£x «°°  Ìi Èäää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

Ì> f{ää

> ,>`Æ ÜÀÌ iÃÃ

U

>ÌÌiÀÞ\

 • Ó\£x «°°  Ìi Èäää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`

Oct. 9 U /ivÌ\

 • £ä\ä{ >°°  Ìi Çäää LV v

 • 

  iÀVi

 • ÀViÆ vÀ}iÀÞ

 • Î\Ó «°°  Ìi xÇää LV v "ÜiÃ ÀÛiÆ ÃÌi ÛiVi

 • È\x£ «°°  Ìi {xää LV v ,ÃiÜ` ÀÛiÆ «iÌÌÞ ÌivÌ

U 6iVÕ>À LÕÀ}>ÀÞ\

 • n\ÓÇ «°°  Ìi nÓää LV v

 • 

  `i >}i 7>Þ

U 6>`>Ã\

 • £\xÈ «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ v

6iÞ>À` ÛiÕi >` 9>`>

  • ÕÀÌÆ ÜÀÌ iÃÃ Ì> f{ää

 • {\Îx «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ v

 • -

  >Ì> ,Ì> ,>` >` 7iÃÌ

*ÃÌ>Ã

 • ÕiÛ>À`

U

ÀÕ}É>V Û>ÌÃ\

 • È\Î{ >°°  Ìi {Óää LV v

 • £\äÇ «°°  Ìi £Îää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`

 • £\äÇ «°°  Ìi ÓÎää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`

 • {\Óä «°°  Ìi Óxää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`

 • {\ÓÇ «°°  Ìi £Óää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

> ,>`

U

1\

 • £Ó\£ >°°  Ìi {Óää LV v

,ÃiÜ`

ÀÛi

 • 

  \£n «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ

 • v ->Ì> ,Ì> ,>` >`

 • ÛiÕi

 • 

  À

U *ÕLV `ÀÕiiÃÃ\

 • Î\xn «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ

 • v

> -ÌÀiiÌ >` -Ì>iÞ

 • ÕiÛ>À`

 • n\Óä «°°  Ìi xÎää LV v

  • 

   «Þ>À` ,>`

 • £ä\Ó£ «°°  Ìi xÎää LV v

  • 

   «Þ>À` ,>`

Oct. 6 U /ivÌ\

 • x\{Î «°°  Ìi xnää LV v

U

"ÜiÃ ÕÀ}>ÀÞ\

ÀÛiÆ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • n\Ón >°°  Ìi xxää LV v

 • 

  Ã ÀÛi

 • Î\Óä «°°  Ìi £ää LV v

7iÃÌ }i> -ÌÀiiÌ U 6>`>Ã\

 • £\{Î «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ v

7iÃÌ >Ã *ÃÌ>Ã ÕiÛ>À` >` ÕÀÜ` ÀÛiÆ ÜÀÌ iÃÃ Ì> f{ää

Oct. 8 U /ivÌ\

 • 

  \ÎÇ >°°  Ìi {Èää LV v

 • >LÌ ÀÛiÆ }À>` ÌivÌ

 • £ä\£Î >°°  Ìi ÎÈää LV v

 • 

  `ÀiÜÃ ÀÛiÆ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • ££\än >°°  Ìi Σää LV v

 • -

  >Ì> ,Ì> ,>`Æ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • £\ÓÎ «°°  Ìi £Îää LV v

 • -

  ÌiÀ`}i

ÛiVi

> ,>`Æ ÃÌi

U

ÕÀ}>ÀÞ\

7>ÞVÀÃÃ

 • iÃÃ

 • ÕÀÌÆ «ÕLV `ÀÕi

 • ££\{È «°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ v

 • 

  «Þ>À` ,>` >` "ÜiÃ ÀÛiÆ 1

U ,LLiÀÞ\

 • ££\£Ó >°°  Ìi £Çää LV v

 • -

  >Ì> ,Ì> ,>`

U

 • ÃÌÕÀL} Ìi «i>Vi\

 • ££\ÓÇ «°°  Ìi Çäää LV v

 • 

  Ã ÀÛi

Oct. 10 U *iÌÌÞ ÌivÌ\

 • Ç\ää «°°  Ìi ÎÈää LV v

 • 

  `ÀiÜÃ ÀÛi

U 6>`>Ã\

 • n\äÓ >°° >Ì Ìi ÌiÀÃiVÌ

 • v

> -ÌÀiiÌ >`

i 6>i

*>ÀÜ>ÞÆ ÜÀÌ iÃÃ Ì> f{ää

 • ££\{n >°°  Ìi ÓÓää LV v 6iÞ>À` ÛiÕi

 • £Ó\Ó{ «°°  Ìi Ó£ää LV v ,ii ÀÛiÆ ÜÀÌ iÃà Ì> f{ää

 • n\{{ >°°  Ìi {Çää LV v

7`ÌÀÕÃ

 • ÕÀÌÆ «iÌÌÞ ÌivÌ

 • n\{È >°°  Ìi {Çää LV v

 • n\{n >°°  Ìi xÈää LV v

 • -

  «À}ÕÃi ÀÛiÆ ÛiVÕ>À

 • n\£x «°°  Ìi £äää LV v

U

>ÌÌiÀÞ\

 • x\Î{ >°°  Ìi £Çää LV v

 • -

  >Ì> ,Ì> ,>`

WEEKLY MEETING NOTICES

City Council

Tuesday, October 21, 2008 @ 7:00 p.m. Council Chamber, 200 Old Bernal Avenue

U

 • 

  ÌÕi` vÀ "VÌLiÀ Ç  *ÕLV i>À}\ *1 ÇÓ]

 • iÀi >` >ÕÀ> ,>iÞ q Ã`iÀ > >««V>Ì vÀ

*>i` 1Ì

iÛi«iÌ Àiâ} v ÌÜ «>ÀViÃ ÌÌ>}

>««ÀÝ>ÌiÞ °x£ >VÀià vÀ Ìi ,

 • >Þ ,iÃ`iÌ>® ÃÌÀVÌ Ì Ìi *1

£]xää ­ ÕÌ«i

 • , ­*>i`

1Ì

iÛi«iÌ q }

iÃÌÞ ,iÃ`iÌ>®

 • ÃÌÀVÌ

>` `iÛi«iÌ «> >««ÀÛ> Ì VÃÌÀÕVÌ ÌÀii iÜ

ÀiÃ`iVià >Ì {Ç£x] {Ç£x

] >` {ÈÎ Õ}ÕÃÌi -ÌÀiiÌ

U ,i«ÀÌ Ài}>À`}

 • ÌÞ

 • ÕV *ÀÀÌÞ vÀ 1««iÀ

iÀ>

 • 

  i`Ã >` >««ÀÛi VÃÕÌ>Ì >}ÀiiiÌ ÜÌ >ÀÀÃ

iÃ} >`ÃV>«i ÀVÌiVÌÃ vÀ «Ài«>À>Ì v

VÃÌÀÕVÌ `VÕiÌà vÀ Ó] *ÀiVÌ ° ä£Çä{x

iÀ>

 • 

  ÕÌÞ *>À] *>Ãi

U *ÕLV i>À}\ `«Ì > ÀiÃÕÌ Õ«`>Ì} Ìi /À6>iÞ /À>ëÀÌ>Ì iÛi«iÌ ii

U 1«`>Ìi  Ìi VÌ޽à iVV V>Ìi >` `ÃVÕÃÃ v

 • ÌÞ «À}À>Ã Ì>Ì ÃÕ««ÀÌ *i>Ã>Ì LÕÃiÃÃiÃ

Planning Commission (Special Meeting)

Wednesday, October 22, 2008 @ 7:00 p.m. Council Chamber, 200 Old Bernal Avenue

U ,iÛiÜ v Ìi -Ì>«ià ,>V ÛÀiÌ> «>VÌ ,i«ÀÌ ­ ,®] Ìi -Ì>«ià ,>V *Ài<} >` ,i<} ­*,< {{®] >` Ìi -ÌiÀ`}i ÀÛi -«iVwV *> i`iÌ ­*-*££®°

Housing Commission

Thursday, October 23, 2008 @ 7:00 p.m. Council Chamber, 200 Old Bernal Avenue 6:00pm – Workshop

U 7ÀÃ« ÜÌ -ÕLVÌÌii v Ìi

 • ÌÞ½Ã

 • 

  ÌÌii Ì ÃVÕÃà ÕÃ} ÃÃÕià v

VV 6Ì>ÌÞ ÕÌÕ> ÌiÀiÃÌ

7:00pm – Regular Meeting: U ««ÀÛ> v Ìi Õ> "«iÀ>Ì}

 • 

  Ã vÀ Óää

Õ`}iÌ vÀ ,`}i 6iÜ

U ,iÛiÜ v Ìi *À«Ãi` *ÕÀV>Ãi LÞ "1- ] V°] v

 • >

  iÜ >ÀiÌ *ÀVi` i Ì *ÀÛ`i ÕÃ} vÀ

iÛi«iÌ>Þ

 • Ã>Li` `ÕÌÃ

U ««Ì

iLiÀ Ì

 • ÌÞ

 • ÕV É

 • 

  ÃÃ À>Ì

*ÀViÃÃ 7À} ÀÕ«

Bicycle & Pedestrian Advisory Committee (Workshop)

Thursday, October 23, 2008 @ 6:30 p.m.

*i>Ã>Ì LÀ>ÀÞ >À}i 400 Old Bernal Avenue

iiÌ} ,

U

 • ÃVÕÃÃ Ài}>À`} «À}ÀiÃÃ Ì `>Ìi  Ìi

À>vÌ

*i`iÃÌÀ> E

 • VÞVi

>ÃÌiÀ *>

U /i `À>vÌ V>«ÌiÀà v Ìi >ÃÌiÀ «> Ì>Ì >Ûi Lii V«iÌi` Ì `>Ìi >Ài >Û>>Li i >Ì\ ÌÌ«\ÉÉ «i>Ã>ÌLi«i`«>°ÜiLiÝi°V ÃVÀ `Ü] ÃiiVÌ º ÌiÀ >à > ÕiÃÌ»] Ìi ÃiiVÌ º VÕiÌû°

Pleasanton Trails System Survey

The members of the Pleasanton Trails Ad Hoc Committee need your input! They are conducting a survey to gauge the use of the trails system within Pleasanton. To fill out a brief survey, please go to www.tinyurl.com/trailsurvey. Your input will assist the Trails Ad Hoc Committee in providing better recreational experiences for you!

ALL MEETINGS ARE OPEN TO THE PUBLIC AND PUBLIC COMMENT IS WELCOME

The above represents a sampling of upcoming meeting items. For complete information, please visit www.ci.pleasanton.ca.us/community/calendar

*i>Ã>Ì 7iiÞ U "VÌLiÀ £Ç] Óään U Page 15

Document info
Document views89
Page views89
Page last viewedTue Jan 17 17:30:49 UTC 2017
Pages24
Paragraphs1597
Words21906

Comments