X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 10 / 66

264 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 66

18.4.1 มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรภายนอกภาครัฐ/ภาคเอกชน

18.4.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อได้ข้อมูลมาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขา

18.4.3 มีการติดตามบัณฑิตทุก 3-5 ปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

Document info
Document views264
Page views264
Page last viewedFri Jan 20 02:50:08 UTC 2017
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments