X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 11 / 66

300 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 66

19. การพัฒนาหลักสูตร

19.1

ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

19.1.1

ประเมินและปรับปรุงการบริหารจัดการเรียนการสอนทุก 2 ปี

19.1.2

สำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนดร้อยละ 90 ของนักศึกษา

19.2

กำหนดการประเมินหลักสูตร

ตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุกๆ ระยะ 5 ปี

-  กำหนดการประเมินครั้งแรกปี 2551

20.

คำอธิบายรายวิชา

350-700ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์1 (1-0-2)

English for Physician

ทักษะในการสื่อสาร ซักประวัติและอธิบายเกี่ยวกับโรคภาวะปกติและผิดปกติใน ผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านจับใจความตำราทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ

350-710วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2 (2-0-1)

Basic Medical Sciences

อณูวิทยา  อิมมูโนวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ภาวะปกติและภาวะผิดปกติต่าง ที่พบและเป็นพื้นฐานในทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย  การพิเคราะห์โรคและการดูแลรักษาผู้ป่วย  แนวคิดและทักษะการปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

350-740การบริหารจัดการสำหรับแพทย์1 (1-0-1)

Management  for Physician

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ การสรุปเวชระเบียนโดยระบบ ICD-10ระบบ DRG การบริหารโรงพยาบาลให้มีการบริการที่มีคุณภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นเป็นทีม

350-790วิธีการทางระบาดวิทยา2 (1-2-2)Epidemiological Method

หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยา รูปแบบการวิจัยพื้นฐานได้แก่ การวิจัยแบบพรรณนา    การวิจัยเพื่อการวินิจฉัยโรค  การประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นโรคและการทดลองการรักษาทางคลินิก วิธีการจัดการข้อมูลการวิจัย การออกแบบเก็บข้อมูล การกรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น และการเขียนโครงการวิจัยและรายงานวิจัย

350-791

การศึกษาทางคลินิก1 (0-2-1)

Clinical Education

Document info
Document views300
Page views300
Page last viewedTue Jan 24 22:16:43 UTC 2017
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments