X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 12 / 66

250 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 66

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา วิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ (knowledge)  ทักษะ (skills)  เจตคติ (professional attitudes)  ในการสอนนักศึกษาแพทย์และเผยแพร่ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

350-800สารนิพนธ์6 (0-6-6)

Minor Thesis

 การทำวิจัยทางการแพทย์ ตั้งแต่การเลือกเรื่องวิจัย การเก็บข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะงานวิจัยในปัจจุบัน เสนอโครงร่างวิจัย (research proposal) รวบรวมข้อมูล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

369-740  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์พื้นฐาน 1 (1-0-1)

Basic Principles in Orthopedic Surgery

กายวิภาคสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา   พยาธิกำเนิดของความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกา (musculoskeletal system)

369-741  วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์1 (1-0-2)

Orthopedic Basic Sciences

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์และการทำงานของเซลล์ต่าง ของระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกาย  รวมถึงพลศาสตร์และการเคลื่อนไหวของร่างกาย (clinical biomechanics)

369–742เวชศาสตร์ฟื้นฟูพื้นฐาน2 (1-2-3)

Basic Rehabilitation Medicine

แนวคิดและหลักการของเวชศาสตร์ฟื้นฟู กระบวนการการเกิดความพิการ ผลกระทบของการเกิดความพิการการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอบเขตและหน้าที่ของทีมงาน การประเมินความพิการ การประเมินความสามารถ

369-790การประเมินผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์2 (1-3-1)

Orthopedic Patient Assessment

ความรู้และทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกายและการส่งตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทางออร์โธ     ปิดิกส์  เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและแนวทางการรักษาเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด

369-792  วัสดุยึดตรึงกระดูก1 (1-0-2)

Orthopedic Implants

          ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุยึดตรึงกระดูกชนิดต่าง  เช่น  สกรู  plate, nail, external fixator รู้หลักการทำงานของวัสดุแต่ละชนิด รวมทั้งข้อเทียมหรือวัสดุแทนกระดูก ตลอดจนหลักการยึดตรึงกระดูก   (AO principles)

369–793เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 12 (1-4-1)

Document info
Document views250
Page views250
Page last viewedTue Jan 17 17:58:41 UTC 2017
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments