X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 16 / 66

266 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 66

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

1.

รหัสวิชา369-740

2.

จำนวนหน่วยกิต1 (1-0-1)

3.

ชื่อวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์พื้นฐาน

(Basic principles in Orthopaedic surgery)

4.

คณะ/ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.

ภาคการศึกษาตลอดปีการศึกษา

6.

ชื่อผู้สอนคณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

7.

เงื่อนไขรายวิชาไม่มี

8.

สถานภาพของวิชาวิชาบังคับเฉพาะสาขา

9.

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

10.

จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

11.

คำอธิบายรายวิชา

กายวิภาคสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา พยาธิกำเนิด ของความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกาย (musculoskeletal system)

12.

ประมวลการเรียนการสอน

12.1 วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการอบรม   แพทย์ผู้ฝึกอบรมสามารถ

12.1.1

อธิบายความรู้พื้นฐานด้ายกายวิภาคของรยางค์บน, รยางค์ล่าง และกระดูกสันหลัง

12.1.2

อธิบายพยาธิสภาพและพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อในกระดูก, ข้อ และกล้ามเนื้อ

12.1.3

อธิบายหลักการเตรียมผ่าตัด  เทคนิคการผ่าตัดพื้นฐานต่างๆ

12.1.4

อธิบายและให้การวินิจฉัยภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อน

12.1.5

อธิบายความรู้พื้นฐานและการรักษาภาวะกระดูกหักชนิดบาดแผลเปิด

12.1.6

อธิบายหลักการตัดรยางค์ (Amputation)

12.1.7

อธิบายหลักการเชื่อมข้อ (Arthodeses)

12.1.8

อธิบายหลักการของข้อเทียม (Arthoplasty)

12.2 เนื้อหารายวิชา

12.2.1

Anatomy of musculoskeletal system

12.2.2

Basic surgical techniques

12.2.3

Basic surgical approaches

12.2.4

Classification of fractures

12.2.5

Recognition of fractures

12.2.6

Recognition of dislocations

12.2.7

Principle open fractures

12.2.8

Principle of amputation

Document info
Document views266
Page views266
Page last viewedFri Jan 20 06:27:25 UTC 2017
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments