X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 2 / 66

224 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 66

4.2

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางให้มีความรู้ในกระบวนการทำวิจัย สามารถทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพอื่น โดยมีจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดี

4.3    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.3.1 เพื่อผลิตแพทย์ให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาของตน สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการรักษาที่ดี

4.3.2 เพื่อผลิตแพทย์ให้มีความรู้ในกระบวนการทำวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาชีพและสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐานตามหลักการวิจัย (ทั้งการสร้างสมมติฐาน วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติที่ถูกต้องการวิจารณ์ตามเหตุและผล)

4.3.3 เพื่อให้แพทย์มีคุณธรรมและจริยธรรมการแพทย์ที่ดี

4.3.4 เพื่อให้แพทย์สามารถทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม

5. กำหนดการเปิดสอน

ปีการศึกษา 2546

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

6.1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากทบวง

มหาวิทยาลัยและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ

6.2   เป็นผู้ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา .. 2545

8. ระบบการศึกษา

จัดระบบการศึกษาให้นักศึกษาลงทะเบียนเป็นรายปี  โดยมีเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 สัปดาห์ต่อปีและรายละเอียดอื่น  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา .. 2545

9. ระยะเวลาการศึกษา

Document info
Document views224
Page views224
Page last viewedSat Dec 10 10:03:30 UTC 2016
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments