X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 26 / 66

272 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 66

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

1.

รหัสวิชา          369-792  

2.

จำนวนหน่วยกิต2(1-0-2)

3.

ชื่อวิชา            วัสดุตรึงกระดูก

           (Orthopaedic implants)

4.

คณะ/ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.

ภาคการศึกษาตลอดปีการศึกษา

6.

ชื่อผู้สอน          คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

7.

เงื่อนไขรายวิชาไม่มี

8.

สถานภาพของวิชาวิชาบังคับเฉพาะสาขา

9.

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

10.

จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ บรรยายและอภิปราย 7  ชั่วโมง/ปีการศึกษา กิจกรรมวิชาการ (pre-op planning) 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในผู้ป่วยกระดูกหัก 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

11.

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุยึดตรึงกระดูกชนิดต่าง เช่น สกรู, plate, nail, external fixator  หลักการทำงานของวัสดุแต่ละชนิด ตลอดจนหลักการยึดตรึงกระดูก (AO principles)

12.

ประมวลการเรียนการสอน

12.1 วัตถุประสงค์                       เมื่อสิ้นสุดการอบรม  แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมสามารถ

1.

จำแนกและอธิบายประเภท ส่วนประกอบพื้นฐาน และลักษณะการออกแบบ (designs) ที่สำคัญของวัสดุยึดตรึงกระดูกชนิดต่าง ได้อย่างถูกต้อง

2.

อธิบายคุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์และหลักการทำงานของวัสดุยึดตรึงกระดูกประเภทต่าง ในการยึดตรึงกระดูกหักในลักษณะต่าง ได้อย่างถูกต้อง

3.

อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อจำกัดและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการใช้วัสดุยึดตรึงกระดูกประเภทต่าง ได้อย่างถูกต้อง

4.

อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการผ่าตัดใส่วัสดุยึดตรึงกระดูกตามหลักการพื้นฐาน ของการยึดตรึงกระดูกหัก (AO principle)ได้อย่างถูกต้อง

5.

เลือกใช้วัสดุยึดตรึงกระดูกในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักในลักษณะต่าง ได้ โดยใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม

12.2 เนื้อหารายวิชา

12.2.1

ชนิดและประเภทของวัสดุยึดตรึงกระดูกที่ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก

12.2.1.1

วัสดุยึดตรึงกระดูกภายใน (internal fixation) ได้แก่ screw, plate, และ intramedullary nail ชนิดต่าง

Document info
Document views272
Page views272
Page last viewedFri Jan 20 18:40:40 UTC 2017
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments