X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 4 / 66

181 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 66

.. (สงขลานครินทร์)

นายสุนทร  วงษ์ศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (มหิดล)

นางสาวกันยิกา  ชำนิประศาสน์อาจารย์M.Med.Sci. (Katholicke Universiteit de     Leuver, Belgium)

..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (ศิริราช)

.. (สงขลานครินทร์)

นายธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์        อาจารย์..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (สงขลานครินทร์)

นายปรเมศวร์  สุวรรณโณ        อาจารย์..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (สงขลานครินทร์)

นายประภากร  กลับกลาย        อาจารย์..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (สงขลานครินทร์)

นายปิยวรรษ  บิณฑจิตต์        อาจารย์..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (โรงพยาบาลตำรวจ)

นายอภิภพ  กฤษณีไพบูลย์        อาจารย์..ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทยสภา)

.. (สงขลานครินทร์)

       12.2 อาจารย์พิเศษ

12.2.1. อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ .สงขลานครินทร์

12.2.2. อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล .มหิดล

12.2.3. อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์  รามาธิบดี .มหิดล

12.2.4. อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  .เชียงใหม่

12.2.5. อาจารย์ประจำกองออร์โธปิดิกส์และภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

12.2.6. อาจารย์ประจำสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์

14. สถานที่ศึกษาและอุปกรณ์การสอน

Document info
Document views181
Page views181
Page last viewedSat Dec 03 09:41:44 UTC 2016
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments