X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 42 / 66

232 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 66

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

1.

รหัสวิชา369-891  

2.

จำนวนหน่วยกิต1 (0-2-1)

3.

ชื่อวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์

(Orthopaedic physical medicine)

4.

คณะ/ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.

ภาคการศึกษาตลอดปีการศึกษา

6.

ชื่อผู้สอนคณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

7.

เงื่อนไขรายวิชาไม่มี

8.

สถานภาพของวิชาวิชาบังคับเฉพาะสาขา

9.

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

10.

จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

11.

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐาน การประเมินผู้ป่วย  และวิธีการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ รวมถึงการตรวจคลื่นประสาทกล้ามเนื้อ (electromyography) และการวัดความเร็วการนำประสาท (NCV)

12.

ประมวลการเรียนการสอน

12.1 วัตถุประสงค์         เมื่อสิ้นสุดการอบรม   แพทย์ผู้ฝึกอบรมสามารถ

12.1.1

มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานและวิธีการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ ได้แก่

-ขอบเขตของเวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมงาน

-การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

-การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

-เครื่องช่วยเดิน

-กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

-การรักษาทางกิจกรรมบำบัด

-การแปลผลการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis)

12.1.2

สามารถให้การวินิจฉัยและให้การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ โรคทางระบบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ ภาวะกระดูกหัก ภาวะถูกตัดแขน ขา ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ภาวะบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ รวมทั้งการให้คำแนะนำที่เหมาะสม

12.1.3

สามารถทำหัตถการบางอย่างที่จำเป็น ได้แก่ Stump bandaging, Gait Training, Therapeutic Exercise, Nerve Conduction Study

12.1.4

สามารถอธิบายข้อบ่งชี้และการแปลผลของการตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าเบื้องต้ (Electrodiagnosis)

Document info
Document views232
Page views232
Page last viewedSun Dec 11 04:55:33 UTC 2016
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments