X hits on this document

Word document

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - page 9 / 66

244 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 66

18  การประกันคุณภาพของหลักสูตร

18.1 การบริหารหลักสูตร

18.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดี  โดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

18.1.2 มีการประเมินหลักสูตรและนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี

18.1.3 การจัดการเรียนการสอน

-  อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจำ   อาจารย์พิเศษ   อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ..2548 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- มีการประเมินการสอนและควบคุมสารนิพนธ์ของนักศึกษาโดยอาจารย์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่างๆ

18.1.4 การประกันคุณภาพสารนิพนธ์

- กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการทำสารนิพนธ์ในสาขาวิชาให้นักศึกษา

- สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อสารนิพนธ์ของนักศึกษา

- นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์เป็นระยะๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย

18.2.1 สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ

18.2.2 อุปกรณ์การสอนและห้องปฏิบัติการ    เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

18.2.3 รายงานครุภัณฑ์

18.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

18.3.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนำ ดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ทำหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

18.3.2 กำหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์กับนักศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการเรียน การทำสารนิพนธ์หรือปัญหา รวมทั้งการให้คำปรึกษา/คำแนะนำในเรื่องต่างๆ

18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม/ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

Document info
Document views244
Page views244
Page last viewedTue Jan 17 07:22:47 UTC 2017
Pages66
Paragraphs2269
Words6633

Comments