X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 2 / 10

67 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 10

Pacient po 7 mesiacoch pozvaný na kontrolu. Stále užíva Methotrexat v dávke 2,5mg týždenne a 5mg Prednisonu/deň. Psoriatické ložiská úplne vymizli.

**************************

SYMPÓZIUM farmaceutickej firmy  SERONO

Úvod do problematiky

Danilla T.

Dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

Abstrakt

Etiopatogenéza psoriasis vulgaris so zameraním na chronickú ložiskovú psoriázu.

Péč J.

Dermatovenerologická klinika  JLFUK, Martin

Abstrakt

Miesto efalizumabu v kontexte modernej liečby psoriázy

Chromej  I. (Dermatovenerologická klinika  JLFUK, Martin)

Abstrakt

Efalizumab v liečbe generalizovanej psoriázy – prvé hodnotenie klinického       

účinku

Urbanček S.

Dermatovenerologické odd. NsP, B. Bystrica

Biologická liečba psoriázy predstavuje cielený a sofistikovaný trend v posledných rokoch. Autor hodnotili efekt 12-týždňovej liečby efalizumabom, monoklonálnou protilátkou proti kostimulačnej molekule CD11 T-lymfocytov u prvých troch pacientov. PASI poklesol u prvého pacienta z 25,6 na 12 (zlepšenie o 53,13%), u druhého z 20,7 na 10,4 (zlepšenie o 49,76%) a u tretieho z 22,4 na 12,5 (zlepšenie o 44,2%). Relatívne nižšiu efektivitu liečby v porovnaní s literárnymi údajmi možno vysvetliť tým, že liečba efalizumabom naväzovala kontinuálne na liečbu cyklosporinom u všetkých troch pacientov. U pacientov sa nevyskytli žiadne uvádzané nežiadúce účinky, laboratórne  parametre boli bez odchýlok voči hodnotám pred začatím terapie. Na základe dostupných literárnych údajov možno konštatovať, že liečba efalizumabom predstavuje významný pokrok v liečbe psoriázy z hľadiska efektivity a bezpečnostného profilu.

Index PASI skóre včera, dnes a zajtra

Lidaj J.  Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Od publikovania hodnotenia výsledkov liečby psoriázy pomocou indexu PASI ((Psoriasis Area Severity Index t.j. ukazovateľa rozsahu a závažnosti psoriázy) v roku l978 sa technické možnosti zobrazovania kožných prejavov výrazne zmenili. Zdokonalila sa digitálna fotografia, je možné určiť rozsah ložísk počítačom, kolorimetricky zhodnotiť farebné zmeny a hrúbku kože odmerať ultrazvukom. Čím viac však stúpa kvalita týchto možností, tým viac sa zmenšuje aj ich dostupnosť. Napriek tomu (alebo práve preto) ostáva hodnotenie psoriázy pomocou indexu PASI pre prax stále najvhodnejšou a najpoužívanejšou metodikou. Zlučujú sa v nej teoretické poznatky i praktické skúsenosti so správne vyškoleným okom dermatológa.  

Document info
Document views67
Page views68
Page last viewedThu Jan 19 10:54:35 UTC 2017
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments